ImpactReport™

BibMedia A/S

CVR DK17260839

17.07.2024

En besked fra ledelsen

Besked fra ledelsen
BibMedia er Danmarks største leverandør af klargjorte fysiske udlånsmaterialer til biblioteker og skoler. Vi har et dagligt ansvar for at levere udlånsmaterialer i høj kvalitet og inden for en kort tidsfrist, så bibliotekslånere hurtigst muligt kan få gavn af bogen, lyden eller tidsskriftet.

Grønne aktiviteter i BibMedia
Hos BibMedia ønsker vi at sætte klima, sociale forhold og god virksomhedsledelse på dagsorden. BibMedia skal tage del i ansvaret for at drive en forsvarlig virksomhed og sikre et arbejdsmiljø og trivsel, der lever op til nutidens standarder.

Ledelsen i BibMedia har i 2022 været på bæredygtighedsuddannelser, for at uddanne os til at kunne arbejde struktureret med bæredygtighed. Vi har blandt andet i 2022 haft fokus på at lære at slukke for strømmen, der hvor den ikke er værdiskabende. Herudover er vi stolte af at have introduceret Pap+, der er en løsning, som muliggør, at vores kunder kan returnere deres papemballage til genanvendelse til de næste leverancer.

Vi vil sænke vores CO2 udledninger og samarbejde med branchen om, hvordan vi i højere grad kan tænke i cirkulær økonomi. Regnskabsåret 2022 var begyndelsen på vores bæredygtighedsrejse.
René Milholt
Adm. direktør

Mod lavere CO2 på fysiske materialer

Hvad vi gør
Vi betragter klargøring af bøger som en ydelse, der bidrager til, at samfundet kan genbruge den samme litteratur flest mulige gange, og det taler ind i fordelene med deleøkonomi.

Aktiviteter til lavere CO2
BibMedia har i 2022 udskiftet lyskilderne i vores produktion til LED-pærer samt udskiftet ældre energikrævende maskiner. Vi ønsker, at de materialer, vi leverer til vores kunder, skal have et lavere CO2 aftryk, hvorfor BibMedia i 2023 vil få installeret solcelleanlæg, der forventes årligt at kunne producere op til 100.000 kWh. 

CO2 og klima

 CO2-beregningerne er baseret på GreenHouse Gas Protocol, og er således udarbejdet efter anerkendt international standard for opgørelse af klimaaftryk. BibMedia har fået assistance fra konsulent virksomheden EnergySolution til at opbygge beregningsmodellen til opgørelse af emissioner i scope 1-2-3. BibMedia har ikke fået valideret opgørelserne af en uafhængig tredjepart.

BibMedia har ambition om, at udledning af CO2 fra scope 1 og 2 frem mod 2030 skal reduceres med 37,5 % set i forhold til baselinen sat i 2022. 

Tallene er fra januar til september 2022.

CO2e Scope 1

19,0

ton

2022

CO2e Scope 2

40,0

ton

2022

Energi og affaldshåndtering

Energiforbrug
Virksomheden har i 2022 haft et opgjort energiforbrug på 937.519 MJ, der er sammensat af elektricitet, fjernvarme, naturgas og brændstof til bilflåde.

BibMedia har et begrænset vandforbrug, der alene omfatter vand til køkken- og toiletfaciliteter. Vandforbruget for 2022 omfatter kun lokationen i Odense, hvor det har været muligt at opgøre forbruget præcist.

Affaldshåndtering
I BibMedia sorterer vi vores affald fra produktionen i pap, papir, plastik samt restaffald. Vi har indgået aftale med renovationsfirmaet HCS om afhentning og genanvendelse af sorteret affald, såsom pap, papir og plastik. 

Energiforbrug

937.519

MJ

2022

Forbrug af vedvarende energi

41,0

%

2022

Vores medarbejdere

BibMedias langsigtede succes er afhængig af at tiltrække medarbejdere med forskellige kompetencer. Som produktionsvirksomhed er vi afhængige af at kunne tiltrække medarbejdere i konkurrence med andre virksomheder.

BibMedia bryster sig af, at vi kan tilbyde vores medarbejdere gode rammer og vilkår, faste arbejdstider og mulighed for at arbejde 4-dags arbejdsuge. Efter en periode med Covid-19 har vi ligeledes for vores administrative medarbejdere fastholdt muligheden for op til 2 ugentlige hjemmearbejdsdage.  

Vores medarbejdere

Samarbejde med kommuner
Vi har en lang tradition og stor erfaring med at hjælpe medarbejdere med handicap tilbage på arbejdsmarkedet, selv om disse ikke er i stand til at udfylde en fuldtidsstilling.

Hos BibMedia har vi opbygget samarbejde med blandt andet Herlev, Odense og Svendborg kommune i forhold til at tilbyde flexjob til deres borgere. Vi er glade for, at vi har mulighed for at tilbyde et meningsfyldt arbejde til disse mennesker - med det antal ugentlige timer, som deres fysik og/eller psyke tillader.

Medarbejderomsætning

19,0

%

2022

Sygefravær

11,1

Dage/FTE

2022

Lancering Pap+

BibMedia har i sensommeren 2022 lanceret løsningen Pap+, hvor vi tilbyder folkebiblioteker og et udvalg af skoler at returnere deres papemballage til BibMedia til genanvendelse. Vi har erfaring med, at papemballagen kan genbruges 2-3 gange, hvorfor returnering til BibMedia er bedre løsning end at kunderne sender disse til genbrug i pap-containere.

Løsningen er tilbudt til alle kommuner i Danmark, og der er registreret 53 returneringer i 2022, svarende til 1.104 papkasser. Genanvendelsesprocenten af returnerede papkasser udgør flotte 93,89 %.

Løsningen er gratis for kunderne, som returnerer omkring 20 brugte papkasser ad gangen i en lærredpose til BibMedia.

Vores målsætning er årligt at kunne modtage 5.000 returpapkasser, for dermed at reducere vores eget indkøb af ny emballage.


Governance

Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. 

Ansvarlig ledelse

Bestyrelse
BibMedia er en ejerledet virksomhed, hvor vi skal sikre at ejerens interesser tilgodeses, samtidig med at der drives en forsvarlig virksomhed overfor medarbejdere, kunder, samfund og miljøet.

Der holdes  2-3 årlige bestyrelsesmøder, og udgangspunktet er at bestyrelsens kompetencer og diversitet skal være bred. Bestyrelsen er direktionens sparringspartner og skal sikre kontrol og overvågning med virksomhedens aktiviteter.

Kvinder i ledelsen
BibMedia har i hele 2022 haft 2 kvindelige medarbejdere i ledergruppen, der består af 5 personer. I bestyrelsen har 1 ud af 3 medlemmer været kvinde. 

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022

Kvinder i øvre ledelseslag

40,0

%

2022

Personale vilkår

Hos BibMedia har vi som mål, at der ikke skal være lønforskel mellem kønnene inden for de samme funktioner. BibMedia har lønmodel for vores timelønnede medarbejdere, der sikre en ensartet aflønning efter kompetencer og ancientet.

Den større lønforskel, der fremgår for 2022, relateres til, at der er forskel i aflønningen blandt funktioner, og at mænd repræsenteres højere i ledelsesniveauet i 2022.

Lønforskel mellem køn

0,51

Mænd : Kvinder

2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

[Her kan I kort kommentere på hvad der ligger til grund for jeres tal,hvor tit de opgøres mv.]

Eksempel
Vi laver denne bæredygtigheds-rapport i forbindelse med årsrapporten udarbejdes. Data er opjort ultimo 4. kvartal eller for året 2020. Kilder til data er vores udgifts-system, HR-system, løn-system samt referater fra bestyrelsesmøder. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
19,0
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
40,0
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 3
3.077
ton
2022
Årligt energiforbrug
937.519
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
41,0
%
2022
Årligt vandforbrug
322
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
58,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
49,0
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
40,0
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
0,51
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
19,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
11,1
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified