ImpactReport™

PHOENIX DESIGN AID A/S

CVR DK20771291

16.04.2024

En besked fra ledelsen

Det er med stor glæde, at Phoenix Design Aid kan præsentere vores første ESG-rapport. Rapporten er for 2021, og indeholder forskellige nøgletal i alle tre ESG områder, herunder miljø (Environmental), samfund (Social) og ledelse (Governance).

Phoenix Design Aid har i mange år arbejdet med bæredygtighed og miljø, og i 2020 blev vi Verdensmålscertificeret i 11 delmål fordelt på mål 4, 12, 13 og 17, hvorfor det for os falder naturligt at inkorporere ESG i virksomhedens strategi og arbejde.

Siden 2007 har vi været medlem af United Nations Global Compact, og i den henseende er vi vant til at udarbejde en bæredygtighedsrapport med stor vægt på storytelling og narrative historier. Denne ESG rapport skal derfor ses som et supplement til vores bæredygtighedsrapport, da vi her dykker ned i data og tal.

Slutteligt vil jeg gerne nævne, at vi er meget stolte over og glade for at kunne arbejde sammen med Valified i forbindelse med vores ESG-rapport. Systemet har skabt en fin struktur for rapporteringen, og vi er glade for at være pionerer og teste systemet af.
Dennis Lundø Nielsen, CEO
Phoenix Design Aid A/S

ESG strategi

De tre ESG-elementer er områder, som Phoenix Design Aid er vant til at arbejde qua virksomhedens forskellige ISO-certifikater samt arbejde med bæredygtighed, miljø og FN's Verdensmål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad Phoenix Design Aid fokuserer særligt på under hvert ESG-område.

Environmental: For Phoenix Design Aid er omdrejningspunktet under det miljømæssige område i høj grad miljø, klima, CO2 og bæredygtighed. Phoenix Design Aid bestræber sig på at reducere virksomhedens miljøpåvirkninger og skabe bæredygtig udvikling.

Social: Det sociale område er for Phoenix Design Aid relateret til menneskerettigheder, arbejdsmiljø- og forhold, medarbejderforhold, diversitet, lighed og sundhed.
Virksomheden er certificeret i Arbejdsmiljøledelse (ISO 45001) og bestræber sig derfor på at sikre og skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne.

Governance: Ledelsesområdet er et vigtigt område for Phoenix Design Aid, hvis ledelsessystem bygger på tre ISO certifikater og et Verdensmålscertifikat, der sammen sætter rammen for ledelsesarbejdet. Governance er hos Phoenix Design Aid bygget på respekt, ansvar, troværdighed og værdi-baseret ledelse.

Læs nærmere om de ovenstående områder i Phoenix Design Aid's Code of Conduct.

Disclaimer: Det er vigtigt at notere, at tallene indenfor environmental-området udelukkede er for Phoenix Design Aid's hovedkontor og  repræsentationskontorer, fordi det er de eneste lokationer, vi kan fremskaffe tallene fra. Tallene relateret til medarbejdere, ledelse, kunder og governance er globale tal for hele virksomheden, dvs. inklusive datterselskaber i Panama og Kenya.

Billederne ovenfor er taget af Groovy Graphic. Coverbilledet er fra The Big Climb 2021 og er taget af Katie Plitcha.

Miljø og klima

Phoenix Design Aid har et stort fokus på miljø- og klimatiske forhold og stræber efter at beskytte miljøet, herunder også forebyggelse af forurening.

Phoenix Design Aid er certificeret i ISO 14001 (Miljøledelse). Phoenix Design Aid laver risikovurdering af virksomhedens miljøforhold som et led af ISO 14001. Dermed forholder virksomheden sig både til dets direkte (egne) og indirekte (leverandører og samarbejdspartnere) miljøpåvirkninger.

Vores ISO 14001 certifikat er blandt andet med til at sikre, at vi arbejder mod bedre miljøpræstationer og overholder lovgivning. Det sikrer desuden også en øget bevidsthed om bæredygtighed,” siger Dennis Lundø Nielsen, CEO ved Phoenix Design Aid.

Virksomhedens arbejde med miljø, klima og CO2 er i høj grad relateret til Verdensmål 12 og 13, herunder særligt arbejdet med bæredygtig produktion og forbrug samt reduktion af miljøpåvirkning og aftryk.

Foto: L. Munch.

CO2

Phoenix Design Aid udarbejder årligt regnskab for virksomhedens CO2-udledning, der giver et overblik over virksomhedens drivhusgasudslip, herunder dets udledning indenfor elektricitet, fjernvarme, affald og forretningsrejser (scope 2 og 3).

Vi bruger regnskabet til at monitorere vores udledning og for at se, om vi når de mål, vi har sat os,” siger Dennis Lundø Nielsen, CEO ved Phoenix Design Aid.

Phoenix Design Aid arbejder særligt med Verdensmål 13, delmål 13.1, hvor målet er at reducere virksomhedens CO2-udledning.

Phoenix Design Aid's regnskab viser, at de primære emissioner er forretningsrejser (herunder særligt interkontinentale flyrejser), mens el- og varmeforbrug samt affald udgør en mindre rolle. Der er ikke nogle aktiviteter under scope 1, da Phoenix Design Aid's udledning er indirekte og er derfor beregnet med under scope 2, hvorimod rejser og transport er taget med som forretningsrejser, der udregnes under scope 3. Affald er ligeledes medregnet under scope 3 hos Phoenix Design Aid.

Virksomheden er bevidst om, at CO2-udledning, særligt scope 3, er en størrelse, der hele tiden udvikler sig. Udregningerne kan derfor variere fra år til år, alt afhængigt af hvad der medregnes.

Alle beregninger er baseret på den international standard, GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).

Foto: Takashi Muramatsu.

CO2e Scope 2

2,40

ton

2021

CO2e Scope 3

15,8

ton

2021

Energi og ressourcer

Phoenix Design Aid bestræber sig på at forholde sig til virksomhedens udledning og forbrug for på den måde bedst at kunne følge egen miljøpåvirkning.

Det er vigtigt at notere, at tallet for vandforbrug ikke er nøjagtigt, da de målinger, som Phoenix Design Aid er i besiddelse af, ikke dækker et kalenderår. Derfor er nedenstående tal vores bedste estimat ud fra de tal, vi har.

Da Phoenix Design Aid ikke har data tilgængelig på forbrug af vedvarende energi, belyser virksomheden landsgennemsnittet.

Foto: L. Munch.

Energiforbrug

362.205

MJ

2021

Vandforbrug

17,5

m3

2021

Socialt engagement

Phoenix Design Aid supporterer PDAid Foundation, som er en forening/non-profit organisation, hvis formål er at støtte og vejlede unge talenter i udviklingslandene, som har behov for støtte til at gennemføre en uddannelse.

Sociale forhold

Størstedelen af Phoenix Design Aid's team fungerer som projektledere og koordinatorer, der navigerer i et netværk af dygtige og internationale partnere. Denne opstilling giver virksomheden mulighed for at imødekomme kundernes krav til produkter af høj kvalitet på alle sprog.

Som ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelse) certificeret er det vigtigt for Phoenix Design Aid at sikre og skabe de bedste arbejdsforhold, herunder både mentalt og fysisk, for dets medarbejdere. Ansvaret dækker alle medarbejdere i virksomheden uanset placering.

Fuldtidsarbejdsstyrken for 2021 i Phoenix Design Aid svarer til 17,53 FTE'er (full time equivalents) med en medarbejderomsætning på 12,13 %.

Foto: Groovy Graphic.

Fuldtidsansatte

17,5

 

2021

Sygefravær

1,20

Dage/FTE

2021

Governance

Governance er nøgleordet for alt det arbejde, der er blevet udført siden bestyrelsens tiltrædelse. Governance sætter rammerne for vores fremtidige samarbejde og sikrer, at alle medlemmer har de samme forudsætninger. Det har også til formål at sikre, at bestyrelsen har den nødvendige information for at kunne skabe værditilvækst ved at levere viden og ideer til gavn for virksomheden, dens kunder, aktionærer og medarbejdere”.

Lars Johansson, bestyrelsesformand ved Phoenix Design Aid.

Ansvarlig ledelse

I 2021 etablerede Phoenix Design Aid en bestyrelse, bestående af fire medlemmer. Bestyrelsens opgave er at rådgive Phoenix Design Aid indenfor en bred vifte af områder - såsom strategi, digitalisering, økonomi, salg og meget mere - der alle skal være med til at støtte og fremme bedre resultater internt og eksternt i virksomheden.

Foto: Groovy Graphic.

Mænd i bestyrelsen

4

 

2021

Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder

100

%

2021

Ligestilling

Ansvarlig ledelse for Phoenix Design Aid er i høj grad relateret til Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene. Halvdelen af virksomhedens ledelse består af kvinder.  Derudover er en af de tilknyttede rådgivere til bestyrelsen Phoenix Design Aid's Chief Operating Officer, Louise Lund Harpoth (på billedet til højre), der blandt andet bidrager med input til politiske overvejelser i forhold til virksomhedens salgsindsats.

I 2021 havde Phoenix Design Aid 72,02 % kvindelige fuldtidsansatte.

Foto: Groovy Graphic.

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2021

Kvinder i øvre ledelseslag

60,0

%

2021

Kunder

Phoenix Design Aid har særligt vægt på at servicere internationale og mellemstatslige organisationer, herunder FN og EU-agenturer, NGO’er og offentlige myndigheder. Samtlige projekter udføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar samt FN-krav.

Fastholdelsesgrad af kunder er udregnet til 53 %, men dette er ikke et nøjagtigt tal, da al data for beregning ikke er tilgængelig, så dette er vores bedste skøn. Derudover er det værd at nævne, at Phoenix Design Aid arbejder med en række langtidskontrakter.

Phoenix Design Aid er certificeret i ISO 9001 (Kvalitetsledelse) og er derfor forpligtet til at sikre løbende forbedringer og effektivisere kvalitetsprocesser samt arbejde efter en risikobaseret procestilgang.

Foto: Groovy Graphic.

Fastholdelsesgrad af kunder

53,0

%

2021

FNs Verdensmål

Phoenix Design Aid bidrager til 11 verdensmål i alt, men virksomheden har valgt at blive certificeret i 11 delmål fordelt på Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion, Verdensmål 13: Klimaindsats og Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling.

Phoenix Design Aid anerkender vigtigheden af ​​alle verdensmål, men de fire mål er udvalgt baseret på virksomhedens kompetencer, muligheder og kunder.

At være verdensmålscertificeret betyder, at Phoenix Design Aid arbejder struktureret, strategisk og målrettet med at implementere FN’s Verdensmål og er derfor en del af ledelsessystemet. Certificeringen kræver derudover følgende:
  • Årlig prioritering og udvælgelse af relevante verdensmål ved brug af værktøj, inklusive risiko og mulighedsanalyse af hvert mål
  • Beslutning af ønskede resultater
  • Implementering af handlinger, der bidrager til opfyldelse af relevante verdensmål
  • Løbende overvågning og måling af ønskede resultater
  • Udarbejdelse af årlig og offentlig rapport med redegørelse af handlinger og resultater
Man kan læse meget mere om Phoenix Design Aid's arbejde med verdensmålene og certificering i virksomhedens seneste bæredygtighedsrapport.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Følgende appendiks viser en samlet oversigt over de tal, der er præsenteret løbende i ESG-rapporten. To af tallene (lønforskel) er ikke opgjort i Phoenix Design Aid's ESG-rapport, da det omhandler fortroligt data og kan derfor være et følsomt emne. Af den grund offentliggøre Phoenix Design Aid ikke disse data offentligt. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
0,00
ton
2021
Total CO2e emission i Scope 2
2,40
ton
2021
Årligt energiforbrug
362.205
MJ
2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2021
Årligt vandforbrug
17,5
m3
2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
17,5
 
2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
72,0
%
2021
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
60,0
%
2021
Lønforskel mellem kønnene
Ej opgjort
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
12,1
%
2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
1,20
Dage/FTE
2021
Fastholdelsesgrad af kunder
53,0
%
2021

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2021
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
4
 
2021
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2021
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Diclaimer

Indholdet i Phoenix Design Aid’s ESG rapport er læst igennem af en ekstern ekspert/konsulent inden for området for at sikre, at der ikke opstår greenwashing.

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified