ImpactReport™

BLUE-TECH A/S

CVR DK35894551

2023-10-02

Blue-Techs bæredygtighedsrapport

Blue-Tech A/S er rådgivende og udførende installatører. Vi udfører tekniske opgaver inden for elinstallation, industri, ventilation samt energirådgivning. Vores primære fokus er på den erhvervsmæssige sektor.
Blue-Tech A/S ønsker til enhver tid at være den foretrukne og førende tekniske samarbejdspartner, både hvad angår projektledelse, teknisk kompetence,
effektivitet og kvalitet. Endvidere ønsker vi at være blandt de førende med tekniske løsninger, der kan være med til at effektivisere og optimere installationer og produktionsanlæg.
Blue-Techs bæredygtighedsrapport skal dokumentere, at vi efterlever vores målsætning om at være en bæredygtig organisation, samtidig med at den fungerer som et vigtigt redskab overfor leverandører, kunder, personale - og i processen med at tiltrække nye samarbejdspartnere.

Vi ønsker at arbejde samfundsansvarligt og tilstræber at arbejde med de udvalgte FN’s verdensmål, som er nævnt i rapporten og på vores hjemmeside. Vi håber, at bæredygtighedsrapporten kan bidrage til at opbygge tillid og gensidig respekt fra vores samarbejdspartnere. 

I samspil med vores kunder og samarbejdspartnere ønsker vi at være anerkendt for bæredygtige løsninger. 

CO2 og klima

Blue-Tech understøtter den grønne omstilling ved at installere løsninger, der reducerer energiforbrug og mindsker CO2-udslip fx. intelligente styresystemer til bygninger og maskiner, ladestandere til elbiler, anlæg indenfor vedvarende energi (solceller samt varmepumper), udskiftning af traditionelle lyskilder med LED, osv.
Vi planlægger og optimerer desuden virksomhedsrelateret kørsel, så afstand, køretid og CO-2 aftryk reduceres mest muligt.

CO2e Scope 1

91,8

ton

--

CO2e Scope 2

15,3

ton

--

Energi og ressourcer

​Blue-Tech anvender materialer og komponenter af god kvalitet, som kan genanvendes.
Når en opgave afsluttes tager vi affaldet med, og sikrer at det genbruges eller bortskaffes på en miljø-og klimavenlige måde

Beregningen er lavet på baggrund af elektricitet og varmeforbrug fra alle afdelinger.  Forbruget af brændstof dækker samtlige afdelinger for perioden.

Energiforbrug

637.855

MJ

--

Vandforbrug

23,2

m3

--

Sociale forhold

 Vi er her ikke for sjov, men det skal være sjovt at være her. 

Vi øger vores trivsel ved at planlægge forskelligartede arrangementer for hele personalegruppen. Derudover har vi også arrangementer for vores personales familier, så vi alle kender hinanden og bedre kan trives.

Vores forholdsvis høje sygefravær skyldes til dels, at vi har teknikere, som har kroniske udfordringer og er begrænset i at udføre deres opgaver på samme måde som vore øvrige teknikere.
Dette er en prioritering vi har valgt, da teknikerne, til trods for deres udfordringer, er dygtige medarbejdere. 

 

Kvinder i øvre ledelseslag

20,0

%

--

Sygefravær

11,9

Dage/FTE

--

Medarbejdere og kunder


Vi ønsker tilfredse, fagligt dygtige og veluddannede medarbejdere, der er stolte af deres arbejde og som giver vore kunder en reel, faglig og god service. 

Alle kunder, samarbejdspartner og medarbejder skal opleve, at Blue-Tech er en ansvarlig og positiv virksomhed med respekt for individet.

I udregningen af lønforskelle er alle lærlinge også med i udregningen.

Fuldtidsarbejdsstyrke

25,0

 

--

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

--

Lønforskel mellem køn

0,92

Mænd : Kvinder

--

Lønforskel CEO

1,61

CEO : Ansatte

--

Ansvarlig ledelse

Blue-Tech tilstræber til enhver tid diversitet i bestyrelsen, som fremmer den samlede udvikling.

Kvinder i bestyrelsen

2

 

--

Mænd i bestyrelsen

4

 

--

FN's Verdensmål

Blue-tech forholder sig positiv til samtlige verdensmål, men har valgt at arbejde aktivt med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag. Læs på vores hjemmeside, hvad vi gør i forhold til verdensmålene.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
91,8
ton
Total CO2e emission i Scope 2
15,3
ton
Årligt energiforbrug
637.855
MJ
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
Årligt vandforbrug
23,2
m3

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
25,0
 
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
20,0
%
Lønforskel mellem kønnene
0,92
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
5,00
%
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
11,9
Dage/FTE
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
2
 
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
4
 
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,61
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified