ImpactReport™

KIMBO GRUPPEN

DK25806387

17.07.2024

Vi vil være med helt fremme

KIMBO Gruppen består af KIMBO A/S, JÆTTE-BYG A/S og Nibe Entreprenør & Transport A/S  samt Nibe Installationsforretning A/S. KIMBO er således en bygge- og entreprenørvirksomhed med en bred vifte af kompetencer. Vi har over 40 års erfaring og fagfolk indenfor både murer, tømrer, elektriker, transport, anlægs- og struktørfaget. Vi lægger vægt på godt, solidt håndværk kombineret med ny viden inden for vores branche.

Vi udfører både små og store opgaver for private, offentlige og erhvervskunder, med kvalitet og holdbarhed som pejlemærke..

Vores vision er at være i front som en stærk aktør ved fremtidens bæredygtige anlægsarbejder samt at skabe en mere varieret vinkel på bygge- og konstruktionsopgaver i Nordjylland, med respekt for kommende generationers muligheder og behov. 

Vi ønsker at øge vores fokus på virksomhedens miljøansvar og på at imødekomme de klimaudfordringer byggebranchen står overfor eller er delvist årsag til. 

Derfor har vi i 2022 haft alle medarbejdere på bæredygtighedskursus for at styrke den samlede viden om bæredygtighed i branchen og på verdensplan, blandt alle medarbejdere. Efterfølgende har vi ansat en Bæredygtighedskoordinator med ansvar for overblik og retning på vores løbende miljøtiltag. Som en yderligere konsekvens af vores arbejde på klimaområdet har vi besluttet at opgøre og fremlægge vores CO2-data i nærværende rapport. Dette er altså baseline og det udgangspunkt vi fremadrettet vil søge at forbedre. 

På energiområdet har vi ved udgangen af 2022 udskiftet vores oliefyr med varmepumper, der nu er klar til at reducerer vores energiforbrug og CO2-udledning for 2023. Vi har fortsat muligheder for at optimere i denne retning. 

På bygge- og affaldsområdet, har vi i 2022 udvidet vores centrale sorteringsanlæg til særskilt sortering. Vi lever op til de gældende myndighedskrav, men ønsker ikke at stoppe her. Med blik for fremtiden vil vi også styrke vores kompetencer indenfor DGNB, bæredygtige byggeprocesser og  bæredygtige byggematerialer.

Samtidig vil vi finde veje til at reducere negative miljøpåvirkninger, der skyldes arbejdsgange indenfor anlægsarbejde, ved at støtte op om kompetenceudvikling og innovation på området.

Vi ønsker at gøre vores kunder grønnere når de vælger os. Kort sagt vil vi være med helt fremme når det gælder den grønne omstilling, så vi kan imødekomme kundernes ønsker, tidens krav og fremtidige forventninger til bæredygtigt byggeri og anlæg.

Kim Nielsen, Direktør
KIMBO Gruppen ApS

Mod mere bæredygtighed

Vores målsætning for 2023

Reducering af energiforbrug med fokus på el, varme, vand og brændstof.

Udbygget affaldssortering på alle bygge- og anlægsprojekter.

Mere viden om bæredygtighed for alle medarbejdere.

Uddannelse af DGNB-konsulent og involvering i DGNB-projekt.

Øget fokus på arbejdsmiljø og social omgang på byggepladsen.

Flere lærlinge og udvidet samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Udbygget miljøledelsessystem, dokumentation og evaluering af indsatser.

Arbejde på beregning af Scope 3 i CO2-rapportering.

C02-beregning

I vores CO2-rapport for 2022 har vi opgjort Scope 1 og 2. Mens Scope 1 er et regnskab for, hvilken CO2-udledning virksomheden er årsag til via egne aktiviteter, dækker udledning i Scope 2 tilkøbt energi, med undtagelse af udledning fra olie og naturgas, der regnes med i Scope 1 fordi CO2-udledningen sker på virksomheden.

Efter opgørelse af Scope 1 og 2 kan vi konstatere, at vores klimapåvirkning primært ligger i Scope 1. Det skyldes til dels vores brændstofforbrug samt anvendelse af oliefyr som varmekilde.

Det er derfor på disse områder vi ønsker at gøre en særlig indsats i 2023 og derfor vi blandt andet har et miljømål, der forpligter os til at finde indsatser, der reducerer vores energiforbrug, herunder vores brændstofforbrug. 

CO2e Scope 1

555

ton

2022

CO2e Scope 2

9,70

ton

2022

Energi- og vandforbrug

Som et punkt i vores miljømålsætning, ønsker vi i 2023 at finde og implementere indsatser der sænker vores energiforbrug og dermed reducerer vores CO2-udledning. I 2022 har vi investeret i en omlægning fra olie til varmluftpumper til opvarmning af kontorarealer. 

Varmluftanlægget er taget i brug ved udgangen af 2022 og resultater fra denne investering vil kunne ses i CO2-regnskab for 2023. Dette skal dog ikke stå alene og vi sigter derfor på at finde og implementere yderligere indsatser, der reducerer energiforbruget og øge andelen af forbrug fra vedvarende energikilder. Nogle af de tiltag vi vil arbejde på i 2023 er udskiftning af lyskilder til LED, lysstyring via sensorer samt forbedring af klimaskærm i kontor og lagerhal.

Energiforbrug

3.743.350

MJ

2022

Vandforbrug

209

m3

2022

Affald som ressource

Byggebranchen er ansvarlig for 35 % af al affald i Danmark. For eksempel er plast til emballage af byggematerialer en stor fraktion, der mange gange ender til forbrænding, selvom der i dag er god mulighed for genanvendelse.
 
Hos KIMBO har vi vores egen plads til særskilt sortering, hvor vi sorterer affald fra vores forskellige byggeprojekter og anlægsarbejder. 

Derfor har du som kunde sikkerhed for, at fraktioner som hård og blød plast, mineraluld, træ, metal, papir og pap med mere, samles og afleveres til genanvendelse og indgår i produktion af nye materialer.
 
Levetiden for materialerne kan således forlænges og recirkulere til gavn for miljøet.  Vi har desuden mulighed for at knuse betonrester og murbrokker, der ikke kan indgå i ny produktion, men stadig kan anvendes som eksempelvis vejfyld. 

På den måde sigter vi på at genanvende så meget af vores affald som muligt, så det vedbliver at være den betydningsfulde ressource det er, så længe som muligt. 

Det er en del af vores målsætning for 2023 at blive endnu bedre til at affaldsforebygge, genbruge og genanvende. 

Et godt arbejdsmiljø

Medarbejdernes sundhed og trivsel, fysisk som psykisk, er i vores optik, en central nerve i enhver virksomhed. Det gælder også hos os. 

Det gennemsnitlige antal af fraværsdage i Danmark for hver medarbejder ligger på 11,3 dage/FTE*.  
I KIMBO ligger gennemsnittet på 8,24 dage/FTE. 

Vi er glade for det relativt lave sygefravær, men et lavt sygefravær er kun en indikation på et godt arbejdsmiljø, så vi ønsker vedvarende at styrke den sociale omgang på byggepladsen og i administrationen. 

Indtil videre har virksomheden haft en størrelse, så alle kendte alle, men i takt med at vi er blevet flere er afstanden blevet længere, man ses så ofte i hverdagen større og fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø skal følge med denne udvikling. Derfor er behovet for fælles aktiviteter, store som små noget af det vi vægter i stadig højere grad. Det gælder både på byggepladsen, på kontoret og på tværs. I fritiden er det muligt at få en virksomhedsaftale i DGI eller Firmasport, ligesom vores medarbejdere kan få gode kulturrabatter via Out of Office-aftale med Aalborg Kultur og Kongrescenter.  Alle vores medarbejdere er ansat med dansk overenskomst og har privat sundhedsforsikring, som en del af ansættelsen. 

*Kilde: Danmarks Arbejdsgiverforening

Fuldtidsansatte

61,0

 

2022

Sygefravær

8,24

Dage/FTE

2022

Kvalitetsuddannelse

Hos os nyder vi godt af medarbejdere i alle aldre. Det er heller ikke usædvanligt at finde medarbejdere med samme efternavn i en ung og en lidt ældre version. De erfarne, der har været på arbejdsmarkedet længe og de helt unge, der bidrager med nyeste viden fra uddannelsesinstitutionerne. For os er det en dyd at tiltrække elever og lærlinge indenfor alle de håndværksgrupper vi beskæftiger og sikre en høj grad af kvalitetsuddannelse.

Arbejdsmarkedets parters aftalte i 2016 at fastsætter et årligt måltal opgjort i elevpoint for, hvor mange elever/lærlinge den enkelte virksomhed skal uddanne sat i relation til virksomhedens størrelse. Baggrunden er at sikre nok praktik- og lærepladser og i sidste ende nok faglærte på arbejdsmarkedet.

KIMBO havde i 2022 et måltal på 0,89 elevpoint, men det aktuelle elevpoint lå på 10,47 elevpoint. Med 15 elever/lærlinge i løbet af 2022, var status dermed 9,61 elevpoint over målet. 

Vi tilbyder vores elever og lærlinge en uddannelse med mange varierede arbejdsopgaver og et godt lærlingemiljø, både socialt og fagligt. Vi og ikke mindst direktør Kim Nielsens hjerte brænder for kvalitetsuddannelse og derfor er Kim næstformand i det lokale uddannelsesudvalg, under LUU, for Tech College Aalborg og sensor, eller skuemester, på mureruddannelsen. Og han er ikke den eneste, der er engageret i faguddannelserne, da også vores projektchef Søren Jepsen og en af vores svende, Nicolai Fleron, er skuemestre, men på tømreruddannelsen.

Vi ved derfor hvad der rører sig i uddannelsesmiljøet og blandt de unge, hvilket bidrager yderligere til en kvalificering af elevernes læretid i KIMBO. 

Bæredygtige kompetencer for alle

Ud over at stå sammen om kvalitetsuddannelse for lærlinge, er en af måderne at styrke et arbejdsfællesskab på, at blive klogere sammen som medarbejdere. Et af vores fokuspunkter og en målsætning for 2023 er kompetenceudvikling indenfor bæredygtighed for alle medarbejdere. 

Allerede i efteråret 2022 tog vi initiativ til at få samtlige medarbejdere på et 2 dages kursus om bæredygtighed. AMU-centret og EUC Nord stod for kurset efter vi havde haft en dialog om ønsker, interesser og behov. Fordi det var det allerførste bæredygtighedskursus som AMU-centret stod for, havde kurset også stor bevågenhed fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). 

Det er vigtigt at hver medarbejder føler sig rustet og motiveret til at lede bæredygtighedsarbejdet derfra, hvor den enkelte står, med de ressourcer og muligheder der er til rådighed, alene og i fællesskab med kolleger.

Sagt på godt dansk: det hjælper ikke med virksomhedsplaner og bæredygtighedspolitikker, hvis den enkelte medarbejder føler sig usikker på, hvad det betyder i praksis på en onsdag over middag. 

Derfor var kurset også en kombination af oplæg, dialog og gruppearbejde om emner som affaldssortering, energioptimering, bæredygtige byggematerialer m.m. Alle blev inddraget i processen, hvilket var vigtigt for at vi kunne føle fælles ejerskab for initiativet. Der var en god energi og der kom mange gode ideer at arbejde videre med. På sidste kursusdag var alle med til at beslutte, hvilke fokuspunkter og initiativer vi skulle gå videre med i første omgang.  Det er disse fokuspunkter, der ligger til grund for vores bæredygtighedsmål. 

Vi er fortsat i dialog med EUC-Nord og STAR om en opfølgning for alle medarbejdere. Dette for at øge bevidstheden om bæredygtighed på alle niveauer i virksomheden samt sikre at virksomheden har de korrekte kompetencer til at lede og gennemføre bæredygtighedsarbejdet. 

På den måde sikrer vi også, at vi kan tilbyde vores kunder god rådgivning, der hjælper vores kunder til at blive grønnere gennem vores faglighed.

Bedre til DGNB

En af de metoder, hvorpå byggeriet i stigende grad håndterer den kompleksitet, der ligger i bæredygtigt nybyggeri, er gennem certificeringsordningen DGNB, der blev lanceret i Danmark i 2012 af Green Building Council Denmark, nu Rådet for Bæredygtigt Byggeri. 

DGNB er en bæredygtighedscertificering målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på FN’s helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres der ud fra seks hovedområder: Miljø, økonomi, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet Systemet er dynamisk og kriterierne bliver opdateret løbende i takt med, at branchen får ny viden og praksis. 

Særligt den offentlige sektor benytter sig af DGNB-ordningen, men stadig flere erhvervs- og villabyggerier bygges med sigte på en DGNB- certificering. 

Derfor er KIMBO ved årsskiftet blevet medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der arbejder på at fremme bæredygtighed i byggebranchen.  Et miljømål for 2023 er således at uddanne vores første DGNB-konsulent, så vi kan tage dialogen omkring DGNB når dette ønskes samt tilvejebringe de nødvendige data, der skal indgå i DGNB-projekter.

Virksomhedens sociale ansvar

KIMBO holder til i Nibe i Nordjylland. Det er her vores ansatte bor og her vi har vores kunder. Derfor er lokalmiljøet vigtigt for os, hvilket giver sig til udtryk på flere måder. 

Vi er sponsorer for flere sportsklubber og kulturinstitutioner i lokalområdet, ligesom vi i 2022 var med til at sponsorere en præsentationsvideo for Hasseris Gymnasium i Aalborg i forbindelse med, at vi anlagde gymnasiets nye beachvolleybane.

Derudover har vi gennem de sidste 5 år stillet med et hold til engagementet Stafet for Livet, der samler penge ind til Kræftens Bekæmpelse og 2022 var ingen undtagelse. 

For KIMBO er Stafet for Livet ikke kun en medarbejderbegivenhed, men en begivenhed for både medarbejdere samt deres familie og venner.

Hver tilmeldte forpligter sig til at gå eller løbe i minimum 1 time ud af stafettens 24 timer og vi har på forhånd fundet sponsorer ud over os selv, der støtter med drikkedunke osv. Til deltagerne, faste beløb til Kræftens bekæmpelse eller rundebeløb alt efter hvor langt der bliver gået eller løbet. Alle penge går ubeskåret til Kræftens bekæmpelse. Vi står desuden for telt til hygge og afslapning, t-shirts til alle deltagere på vores hold og selvfølgelig også god forplejning undervejs. 

Dagen er et populært arrangement blandt vores medarbejdere, der samtidig gør en god forskel, så vi er helt sikkert klar med et hold i 2023 igen.

I 2022 valgte KIMBO desuden at støtte TEAM RYNKEBY, der samler ind til børn med kritiske sygdomme. Her var det vores medarbejder Heinz Nørgaard og hustru, der på imponerende vis trådte i pedalerne hele vejen til Paris og så vidt vides er Heinz ikke bleg for at gøre det igen.

KIMBO er sponsorer for: 
  • Farstrup Boldklub
  • Hasseris Gymnasium
  • Nibe Bislev Badminton
  • Nibe Fodboldklub
  • Nibe Håndboldklub 
  • Nibe Idræts- og Kulturcenter (NIKC)
  • Sebber Fodboldskole
  • Aalborg Håndbold
  • Aalborg Zoo


Kvalitetssikring og ansvarlig ledelse

Med fokus på kvalitetssikring og ansvarlig ledelse har vi i KIMBO, med nærværende rapport påbegyndt arbejdet med systematisk indsamling af virksomhedens CO2-data. Både fordi vi står på tærsklen til en lovpligtig registrering, men også fordi en bæredygtig tankegang giver god mening for at passe på vores jord og sikre fremtidige generationers muligheder og levevilkår.  

Et af vores miljømål med henblik på bæredygtig kvalitetssikring er således at gennemføre årlig CO2-rapportering for Scope 1 og 2 og arbejde hen imod Scope 3 i rapporten fra 2023.

En del af den ledelsesmæssige opgave er også løbende at identificere tiltag, der gør det muligt at forebygge og reducere negative miljøpåvirkninger. Dette skal blandt andet gøres på baggrund af løbende evaluering af vores miljøledelsessystem og miljømål, men også gennem samarbejde med kunder, myndigheder og interesseorganisationer, så vores arbejde med bæredygtighed stemmer overens med samfundets klima- og miljøindsats. 

En del af baggrunden for vores fokus på miljøledelse skal findes i det miljøarbejde EU og Folketinget har igangsat de seneste år.

I 2020 vedtog Folketinget den danske klimalov med udgangspunkt i EU’s erklæring om at være CO2-neutralt i 2050. Med Folketingets klimalov blev reduktionsmålene for Danmark juridisk bindende og forpligter Danmark til at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. frem mod 2030, i forhold til niveauet i 1990, samt opnå at være et CO2-neutralt samfund senest i 2050. 

EU har udarbejdet fælles mål og en systematisering kaldet EU-taksonomien for, hvad der kan betragtes som bæredygtigt. Taksonomien trådte i kraft i januar 2022 og udrulles gradvist herefter, med initiativer der understøtter målsætningen om, at EU skal være CO2-neutralt i 2050.

Fra 2022 er det et krav at børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte, der skal rapportere på deres grad af alignment med taksonomien, men krav om rapportering af blandt andet CO2-data udvides over de kommende år til mindre og ikke børsnoterede virksomheder.

Det overordnede mål for KIMBO er således hele tiden at blive bedre og at tilpasse og udbygge arbejdet med bæredygtighed og miljøvenlig drift gennem kvalitetssikring og ansvarlig ledelse.

FN's Verdensmål

FN's 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling. Målene som FN's medlemslande har forpligtet sig til, er indbyrdes forbundne med et overordnet fokus på klima samt øget social og økonomisk lighed.

Verdensmålene gælder for alle og vi har valgt at se på, hvad vi kan bidrage med for vores medarbejdere gennem øget trivsel, uddannelse og godt arbejdsmiljø men også på, hvordan vi kan bidrage til et større hele ved at mindske CO2-udledning og affaldsmængde gennem ansvarligt forbrug og produktion.  

Nedenfor er de verdensmål vi mener, at vi kan bidrage til med størst effekt.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
555
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
9,70
ton
2022
Årligt energiforbrug
3.743.350
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
45,0
%
2022
Årligt vandforbrug
209
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
60,0
 
2023
Medarbejderomsætning
25,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
8,24
Dage/FTE
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified