ImpactReport™

Nordic Impact Bridge ApS

CVR DK39237407

2022-08-07

En besked fra ledelsen

Her i Nordic Impact Bridge lægger vi vægt på god kvalitet og stærke, langsigtede relationer. Vi tænker flere generationer frem. Tidligere kaldte vi det at gøre en god forretning. I dag hedder det også bæredygtighed.

For at fastholde vores position i markedet de kommende år, er klimaneutral forretning helt centralt. Vi har i år haft særligt fokus på, at nedbringe vores CO2 udledning og vores vandforbrug. 
Vi har reduceret CO2 udledningen og vandforbruget med hhv. 10 og 16 procent. 
Reduktionen er opnået via udskiftning af dele af vores produktionsapparat samt omlægning af vores arbejdsprocesser. Vi har fortsat muligheder for at optimere i denne retning.
Frem mod 2030 vil vi reducere CO2 udledningen med yderligere 80 procent og således stræbe efter at blive klimaneutrale. 
Mia Engebretsen
Nordic Impact Bridge ApS

Mod mindre miljøbelastning

For ikke at miste kunder og konkurrencekraft, er det afgørende, at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser. 
Vi har valgt at arbejde målrettet med verdensmål 9, 12 og 13 i vores forretning. Det betyder, at vi vil foretage udskiftning af vores produktionsapparater, optimere arbejdsprocesser og skifte til leverandører med grønne profiler. Vi stræber efter at blive klimaneutrale i 2030 og følger løbende op på udviklingen.  

CO2 og klima

Vores påvirkning af miljø og klima stammer primært fra CO2 udledning og fra vores forbrug af vand. Vores CO2 udledninger skyldes en intensiv produktionsproces. Vi arbejder på at er at reducere vores CO2 udledning via nye maskiner og optimering af arbejdsprocesser.

CO2e Scope 1

4,12

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

0,00

ton

2021/2022

Energi og ressourcer

Af specifikke tiltag for at reducere vores energiforbrug, har vi igangsat flere initiativer. Det betyder at vi kan sikre en så effektiv drift som muligt, med en gevinst for både miljø og pris. 

Energiforbrug

642.600

MJ

2020/2021

Vandforbrug

4.000

m3

2021

Socialt engagement


Vores langsigtede succes er afhængig af at tiltrække de bedste medarbejdere. Det er derfor et vigtigt element i vores strategi at sikre, at vi er attraktive over for nye talenter. Vi har et bredt felt af kvalificerede ansøgere og vi tror på at mangfoldighed skaber god kultur og en god arbejdsplads. Derfor arbejder vi på at mangfoldighed afspejles i vores ledelse, og at vi sikrer ligeløn for lige arbejde.

Sociale forhold

Vores sociale engagement har særligt fokus på at fremme ligestilling mellem køn, så vi har balancerede beslutninger på alle niveauer af organisationen. Vores analyser af HR-data peger på, at der er muligheder for at øge ligestillingen indenfor især løn og ledelsesansvar.  
Andelen af kvinder i ledelsen har vi en målsætning om skal være 40 % i 2023.  Det gør vi fx via en anonymiseret tilgang til ansættelser og ved at lave statistisk sammenligning af lønniveauer for samme arbejde.

Kvinder i øvre ledelseslag

30,0

%

2020/2021

Sygefravær

5,80

Dage/FTE

2020/2021

Medarbejdere og kunder

Vi  ligger på et niveau for sygefravær, som er normalt for branchen. Vi er stolte af, at kunne fastholde dette niveau i en periode, hvor antallet af medarbejdere i flexjob er steget - i overensstemmelse med vores strategiske mål. Vi ønsker en arbejdsplads, der giver en bred vifte af mennesker mulighed for at bruge deres kompetencer, i det tidsrum de kan rumme, til glæde for vores kunder. 

Vi arbejder desuden aktivt med medarbejderomsætningen og værner om vores medarbejdere.

Fuldtidsansatte

75,0

 

2020/2021

Kvindelige fuldtidsansatte

40,0

%

2020/2021

Lønforskel mellem køn

1,20

Mænd : Kvinder

2021

Medarbejderomsætning

10,0

%

2021

Governance

Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. 

Ansvarlig ledelse

Solide langsigtede beslutninger i bestyrelsen er grundlaget for en stærk fremtidig konkurrencekraft. Vi lægger derfor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat på fx kompetencer, alder og køn samt at bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt ved møderne. Vi har et mål om 90 % fremmøde på bestyrelsesmøder og en andel af kvinder i bestyrelsen på 40 %. 

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2021

Lønforskel CEO

5,70

CEO : Ansatte

2021

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Appendiks

Vi laver denne bæredygtigheds-rapport i forbindelse med at årsrapporten udarbejdes. Data er opjort ultimo 4. kvartal eller for året 2021. Kilder til data er vores udgifts-system, HR-system, løn-system samt referater fra bestyrelsesmøder og forbrugsdata fra forsyningsselskaber. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
4,12
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
0,00
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
642.600
MJ
2020/2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2021
Årligt vandforbrug
3.000
m3
2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
11,0
 
2020/2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
40,0
%
2020/2021
Andel af kvinder i de øvrige ledelseslag
40,0
%
2020/2021
Lønforskel mellem kønnene
1,20
Mænd ifht. kvinder
2021
Medarbejderomsætning
10,0
%
2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
3,20
Dage/FTE
2020/2021
Fastholdelsesgrad af kunder
65,0
%
2021

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
5,70
CEO ifht. ansatte
2021