ImpactReport™

Thorsen-Teknik A/S

CVR DK36930764

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 


FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

Thorsen-Teknik A/S.

Vi er en dansk præcisions- og teknologivirksomhed, som primært beskæftiger os med udvikling af eftermonterede præcisionsløs-ninger til jordbruget. Vi har en stor egenproduktion af hard- og software løsninger, som blandt andet omfatter RosCrop, RosPlough, ImpSteer og NIR-sensor, samt en yderst specialiseret udvikling og produktion af interfaces til forskellige landbrugsredskaber.
Thorsen-Teknik består i Danmark af 12 medarbejdere. Heraf er en person i praktik og en er ansat som ungarbejder. I Sverige har Thorsen-Tekniks søstervirksomhed; Thorsen-Teknik AB, to medarbejdere.
Thorsen-Teknik sælger løsninger til hele Europa.


I Thorsen-Teknik har vi en stor, specialiseret viden omkring bæredygtige, innovative og fremtidssikre løsninger til landbrugsmaskiner og vi yder kvalificeret rådgivning og sparring i forhold til maskinoptimering og optimering af landbrugets forbrug af ressourcer og udledninger.

Det bæredygtige valg.

Virksomheden har stort fokus på opgradering og optimering af ældre maskiner via eftermonteret præcisionsudstyr. 
Der er ofte tale om en stor investering, når der købes nye maskiner og her kan eftermonteret præcisionsudstyr på ældre maskiner give de eksakt samme muligheder for teknologisk højpræcision, og besparelse på forbrug af såsæd, gødning, sprøjtemidler osv. som nye maskiner. 
Samtidig vil eftermonteringsløsningen til spredere, sprøjter og andet maskineri som oftest være et væsentlig mere bæredygtigt valg og i mange tilfælde være både billigere og bedre end en nyindkøbt maskine.

Videregivelse af viden.

Hos os ser vi det som vores fornemmeste opgave at videregive vores viden om præcisionsudstyr. Dette for at give landmanden mulighed for at optimere i forhold til ansvarlig produktion f.eks. ved at mindske brug af sprøjtemidler, gødning, brændstof, slid på mekanik osv. for dermed at blive mere bæredygtig.
Vi deltager derfor ofte og gerne i forskellige former for undervisningsaftner og dage. Ofte besøger eller modtager vi besøg af landboforeninger, landbrugsskoler eller mekanikerstuderende og jævnligt har vi besøg af elever fra grundskolen. Det er vigtigt for os at gøre vores besøgende opmærksomme på, hvilke muligheder de har for at påvirke optimering og forbrug af ressourcer i landbruget.
En gang årligt inviterer vi vores serviceabonnenter på kursus, så landmand og ansatte sammen kan blive opdateret på det sidste nye indenfor optimering af maskiner og dermed bæredygtighed og ansvarlig produktion. CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Beregningerne i denne rapport er kun lavet ud fra tal i scope 1 - altså brændstof og el-, vand- og gasforbrug.

Thorsen-Teknik har langt den største udledning af CO2 fra brændstof til servicebiler. Vi arbejder allerede nu på at sammenlægge så mange servicebesøg hos vores kunder som muligt, så vi kan spare så meget brændstof som muligt, men dette skal vi blive endnu bedre til.

CO2e Scope 1

22,9

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

1,62

ton

2022/2023

Miljø, energi og ressourcer

Hos Thorsen-Teknik har vi fokus på en ansvarlig produktion. 
Vi begrænser forbrug i produktionen mest mulig ved f.eks. at genbruge dele, hvor det giver mening og ikke går ud over kvaliteten og levetiden på vores produkter.
 
For os har det altid været vigtigt at begrænse fragt og emballage. Vi forsøger altid at samle bestillinger hos få leverandører og når vi sender varer, genbruger vi kassefyld og papkasser fra leveringer. Vi har derved næsten elimineret affald fra pap og fyld samt indkøb af emballage.
 
I virksomheden er stort set alt inventar genbrug og tanken og viljen til genbrug går igen f.eks. i vores affaldssortering.

Energiforbrug

426.644

MJ

2022/2023

Vandforbrug

57,0

m3

2022/2023

Sociale forhold

Hos Thorsen-Teknik er dygtige og kreative medarbejdere, som trives, fundamentet. 
Vi er en flok af primært yngre medarbejdere, som er innovative og klar på udvikling og afprøvning af nye ideer og vi stræber efter, at alle skal føle sig som en del af ét hold, hvor ingen kan undværes.
Medarbejderomsætningen i regnskabsåret 2022-2023 har været væsentlig større end foregående år, hvor den flere år har været 0%. 
Vi finder det naturligt at medarbejdere, som har været ansat i virksomheden i flere år, ønsker nye udfordringer. Afgang af medarbejdere giver samtidig plads til nye mennesker med nye ideer og tanker.

Fuldtidsansatte

10,2

 

2022/2023

Sygefravær

5,76

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og ledelse

Landbrugsfaget er en branche domineret af mænd og det er ingen undtagelse, når vi ser på Thorsen-Tekniks generelle kønsfordeling. 
Dog ligger Thorsen-Teknik med 33% kvinder i bestyrelsen på niveau med målet i FSRs ESG hoved- og nøgletalsoversigt.

Kvindelige fuldtidsansatte

20,0

%

2022/2023

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022/2023

Mænd i bestyrelsen

2

 

2022/2023

Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder

100

%

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag. 

Vores daglige arbejde med uddannelse og ansvarlig produktion og forbrug er beskrevet andetsteds i denne rapport.

Grundlæggende er vores hverdag præget af innovation og vi udvikler gerne nye produkter i samarbejde med landmænd, vores forhandlere og andre samarbejdspartnere. 
Hos Thorsen-Teknik er der kort fra idé til handling

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
22,9
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
1,62
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 3
6,28
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
426.644
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
42,8
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
57,0
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
10,2
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
20,0
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
10,0
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
1,27
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
33,0
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,76
Dage/FTE
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022/2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022/2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified