ImpactReport™

AB ELECTRIC A/S

CVR DK89264618

2023-10-02

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

110

ton

--

CO2e Scope 2

8,48

ton

--

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

766

MJ

--

Vandforbrug

167

m3

--

Sociale forhold

Til antallet af dage i sygefravær, skal det bemærkes at der i tallene "gemmer" sig et antal langtidssygmeldte som udgør 65% af det samlede sygefravær for virksomheden.
Hos AB Electric er vores medarbejder vores største aktiv. Fastholdelse og tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygdom, en vigtig del af virksomhedens sociale ansvar. Derfor er langtidssyge medarbejderne stadig at betragte som en del af medarbejderstaben, og indgår således nedenstående fraværstal. 

Kvinder i øvre ledelseslag

10,0

%

--

Sygefravær

13,5

Dage/FTE

--

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

47,8

 

--

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

--

Lønforskel mellem køn

1,10

Mænd : Kvinder

--

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

0

 

--

Mænd i bestyrelsen

3

 

--

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
110
ton
Total CO2e emission i Scope 2
8,48
ton
Årligt energiforbrug
766
MJ
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
Årligt vandforbrug
167
m3

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
47,8
 
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
10,0
%
Lønforskel mellem kønnene
1,10
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
5,00
%
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
13,5
Dage/FTE

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified