ImpactReport™

DAVID SUPER-LIGHT A/S

CVR DK20053283

20.05.2024

En besked fra ledelsen

Her i DAVID SUPER-LIGHT A/S  lægger vi vægt på god kvalitet og stærke, langsigtede relationer. Vi tænker flere generationer frem. Tidligere kaldte vi det at gøre en god forretning. I dag hedder det også bæredygtighed.

For at fastholde vores position i markedet de kommende år, er klimaneutral forretning helt centralt. Vi har i år haft særligt fokus på, at nedbringe vores CO2-udledning og vores energiforbrug. Frem mod 2030 vil vi reducere yderligere og således blive klimaneutrale. Reduktionen er opnået via udskiftning af dele af vores produktionsapparat samt omlægning af vores arbejdsprocesser. Vi har fortsat muligheder for at optimere i denne retning.
Henrik Frimodt Pedersen
David Super-Light A/S

Mod mindre miljøbelastning

For ikke at miste kunder og konkurrencekraft, er det afgørende, at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser, herunder særligt CO2. Derfor har vi valgt at arbejde målrettet med verdensmål 7, 9 og 12 i vores virksomhed. Det betyder, at vi vil foretage udskiftning af vores produktionsapparater, optimere arbejdsprocesser og skifte til leverandører med grønne profiler. Vores målsætning er at være klimaneutrale i ÅR 2030.  

CO2 og klima

Vores påvirkning af miljø og klima stammer primært fra CO2-udledning og fra vores forbrug af elektricitet. Vores CO2-udledninger skyldes en intensiv produktionsproces. Vi arbejder på at er at reducere vores CO2-udledning via nye maskiner og optimering af arbejdsprocesser.

CO2e Scope 1

41,8

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

32,7

ton

2021/2022

Energi og ressourcer

Af specifikke tiltag for at reducere vores energiforbrug, har vi opsat solcellepaneler og har planer om flere. Det betyder at vi kan sikre en så effektiv drift som muligt, med en gevinst for både miljø og pris. 

Energiforbrug

406.873

MJ

2021/2022

Vandforbrug

111

m3

2021/2022

Socialt engagement

DAVID SUPER-LIGHTs langsigtede succes er afhængig af at tiltrække de bedste talenter. Det er derfor et vigtigt element i vores strategi at sikre, at vi er attraktive over for nye talenter, og at vi har et bredt felt af kvalificerede ansøgere. Derfor arbejder vi på at få flere kvinder i ledelse og mindske løngabet mellem kønnene. 

Sociale forhold

Vores sociale engagement har særligt fokus på at fremme ligestilling mellem køn, så vi har balancerede beslutninger på alle niveauer af organisationen. Vores analyser af HR-data peger på, at der er muligheder for at øge ligestillingen indenfor ledelsesansvar. Det gør vi fx via en anonymiseret tilgang til ansættelser og ligestilling i lønforhandlinger.

Kvinder i øvre ledelseslag

50,0

%

2021/2022

Sygefravær

4,93

Dage/FTE

2021/2022

Medarbejdere og kunder

Vi  ligger på et niveau for sygefravær, som er under normalt for branchen. Vi er stolte af, at kunne fastholde dette niveau i en periode, hvor antallet af medarbejdere i flexjob er steget - i overensstemmelse med vores strategiske mål. Vi ønsker en arbejdsplads, der giver en bred vifte af mennesker mulighed for at bruge deres kompetencer, i det tidsrum de kan rumme, til glæde for vores kunder. 

Vi arbejder desuden aktivt med medarbejderomsætningen ved at tilpasse vores processorer til medarbejderne.

Fuldtidsansatte

20,0

 

2021/2022

Sygefravær

4,93

Dage/FTE

2021/2022

Medarbejderomsætning

10,0

%

2021/2022

Fastholdelsesgrad af kunder

95,0

%

2021/2022

Governance

Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. 

Ansvarlig ledelse

Solide langsigtede beslutninger i bestyrelsen er grundlaget for en stærk fremtidig konkurrencekraft. Vi lægger derfor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat på fx kompetencer, alder og køn samt at bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt ved møderne. Vi har et mål om 90% fremmøde på bestyrelsesmøder og en andel af kvinder i bestyrelsen på 50%. 

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2022

Lønforskel CEO

1,80

CEO : Ansatte

2021/2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi laver denne bæredygtigheds-rapport i forbindelse med årsrapporten udarbejdes. Data er opjort ultimo 4. kvartal eller for året 2021. Kilder til data er vores udgifts-system, HR-system, løn-system samt referater fra bestyrelsesmøder. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
41,8
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
32,7
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
406.873
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
5,00
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
111
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
20,0
 
2021/2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
25,0
%
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
50,0
%
2021/2022
Lønforskel mellem kønnene
1,02
Mænd ifht. kvinder
2021/2022
Medarbejderomsætning
10,0
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
4,93
Dage/FTE
2021/2022
Fastholdelsesgrad af kunder
95,0
%
2021/2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
4
 
2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
95,0
%
2021/2022
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,80
CEO ifht. ansatte
2021/2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified