Ambitioner for Petrowsky Gruppen

Ambitioner for Petrowsky Gruppen:
Vi skaber i et nærværende, visionært og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder markedets bedste løsninger med fokus på bæredygtighed. Vi driver en sund og lønsom vækstvirksomhed gennem partnerskaber og stærke relationer.
 
Vi tiltrækker, udvikler og fastholder branchens dygtigste kollegaer. Vores succes bygger på markedets højeste kunde- og medarbejdertilfredshed.

Vi arbejder med menneskers sundhed, trivsel og forbrug for en grønnere fælles fremtid gennem bæredygtige løsninger indenfor vand, luft og energi.
 
Vi skaber og udfører tekniske VVS- og ventilationsløsninger fra idé til produktion gennem bæredygtigt håndværk og projektering for primært professionelle kunder og gennem stærke relationer.
Simon Petrowsky
Petrowsky Gruppen ApS

Mod mindre miljøbelastning

Med en bred portefølje af energibesparende teknikløsninger har Petrowsky en positiv påvirkning i forhold til udviklingen af det danske samfund og bidrager til virksomheders, boligforeninger og offentlige institutioners grønne omstilling.
For at fastholde Petrowsky's konkurrencekraft og imødekomme kundernes behov for klimavenlige løsninger, er det afgørende, at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser, herunder særligt CO2, men også fokuserer på forbrug af naturressourcer, genbrug og genanvendelse. Vores ambition er sikring af, at vores kunder får rådgivning omkring miljø- og bæredygtige løsninger indenfor områderne vand, luft og energi. Derfor har vi blandt andet valgt at arbejde målrettet med verdensmålene 3, 4, 7 og 17 i vores forretning. 

CO2 og klima

Bilflåden er vores største udfordring.
Bilflåden står for den største del af vores CO2 udledning. Derfor har vi igangsat en omlægning af flåden primært bestående af diesel biler til elbiler. Dette gør vi både for at leve op til krav i miljøzoner og for at mindske udledning af CO2 og øvrige udstødningsgasser. 
Elektrificeringen af vores bilflåde udfordres af begrænset rækkevidde som kun i sjældne tilfælde vil dække vores teknikeres kørselsbehov på en dag og herudover kører mange af vores teknikere med tungt undstyr og materialer i varerbilerne som begrænser rækkevidden.
En gradvis elektrificering af bilflåden er afgørende for, at vi kan nå vores mål for reduktion af vores egen CO2 udledning på 30 % i 2025 i forhold til 2022.
I 2024 arbejder vi videre med at understøtte elektrificering af vores bilflåde.
 • Vi udvider antallet af el og hybridbiler, primært for nuværende på personbiler.
 • Vi monterer ladestandere på vores lokation i Vejle.
Indtil vores bilflåde er fuldt elektrificeret, arbejder vi videre med at minimere miljøpåvirkningen af vores biler.
 • Vindmodstand fra spoilere og øvrigt udstyr på taget begrænses mest muligt.
 • Vores teknikere oplyses om gevinst ved aftagelige tagbøjler, reduktion af vægt i bilerne og kørselsadfærd.
 • Ved hjælpe af digitale værktøjer vil vi forsøge at blive bedre til at planlægge vores teknikeres dag for at minimere kørebehovet.
 • For at minimere forureningen fra vores dieselbiler har vi fokus på, at de lever op til de nyeste standarder. 75 % af vores biler lever op til EURO6-standarden. Vores ambition er tallet er steget til 100 % senest i 2026.
 • For at sætte CO2 udledningen fra vores biler i relation til aktivitetsniveauet vil vi fra 2024 opgøre CO2 udledningen pr. kørt kilometer. 
Scope 1
Direkte Co2-udledning fra vores vare- og personbiler samt maskiner, eksempelvis lifte, kraner osv.
Scope 2
Indirekte Co2-udledning, der eksempelvis stammer fra vores forbrug af el og varme på vores lokationer.

CO2e Scope 1

111

ton

2023

CO2e Scope 2

4,34

ton

2023

Energi og ressourcer

Vi vil arbejde på at minimere forbrug af elektricitet, opvarmning af lokaler og vandforbrug. Desuden vil vi optimere arbejdsprocesser for derigennem at nedbringe ressourceforbrug og fokusere på  leverandører med grønne profiler.
Af specifikke tiltag for at reducere vores energiforbrug kan nævnes, at vi har installeret varmeautomatik og berøringsfri blandingsbatterier og har automatik på lys i produktion/lager. Det betyder, at vi kan sikre en så effektiv drift som muligt, med en gevinst for både miljø og pris.
Vi vil i 2024 sikre at vores lokation er 100 % dækket af oprindelsesgarantier fra dansk sol- og vindstrøm, som bevirker, at vores Co2-udledninger reduceres kraftigt.

Co2 påvirkning fra vores samarbejdspartnere.
Vi forventer i 2024 at opstarte arbejdet med vores primære leverandører med henblik på at få et overblik over vores Scope 3 emissioner. Indtil da arbejder vi ud fra en antagelse om, at størstedelen af Co2-udledningerne stammer fra indkøb og transport af indkøbte materialer. Vi vil kigge meget på produktionsland i vores fremtidige valg af materialer.
Derfor er det et fokus for os, at vores grossister og leverandører arbejder aktivt med bæredygtighed. Herunder at de kan tilbyde produkter med et lavere Co2-aftryk og levere nødvendige data, dokumentation (eksempelvis LCA/EPD) og selv sætter mål for nedbringelse af deres og deres underleverandørers miljøaftryk.
Vi samarbejde med vores grossister om at optimere levering af materialer ude hos vores kunder, så vi sikrer færre leveringer og kørte km og dermed også lavere Co2-udledning.

Affaldshåndtering.
Vi har på nuværende tidspunkt opstillet affaldscontainere til sortering af affald på vores lokationer. Vi vil i 2024 have opdateret vores affaldshåndtering så det lever op til de nyeste regler og standarder på området. Vi har fokus på at opnå bedst mulig genanvendelsesgrad gennem korrekt sortering af vores affald, blandt andet gennem træning af vores teknikere.
Vi har lavet en samhandelsaftale med Greendozer.com med henblik på at få vores ny indkøbte overskudsvarer som ikke kan returneres direkte til vores leverandører genanvendt og dermed videresolgt til 3. mand.

Energiforbrug

704.802

MJ

2023

Vandforbrug

74,0

m3

2023

Socialt engagement

Petrowsky's langsigtede succes er afhængig af at tiltrække dygtige medarbejdere, der samtidig kan leve op til virksomhedes værdisæt. Det er derfor et vigtigt element i strategien at sikre, at vi er attraktive over for nye talenter, og at vi har et bredt felt af kvalificerede ansøgere.   
Det er vores målløbende at tilbyde skræddersyet kompetenceudvikling og efteruddannelse til vores medarbejdere. Vi skal være opmærksomme på hele tiden at fastholde og udvikle vores team, så vi sikrer, at vi har branchens mest kvalificerede medarbejdere.
I håbet om at fremtidens arbejdskraft forsat og i højere grad vil vælge en erhvervsuddannelse besøger vi lokaler skoler med inspirerende foredrag om fremtiden i en spændende branche, som er en væsentlig bidragsyder til den grønne omstilling.

Sociale forhold

Petrowsky's sociale engagement har særligt fokus på at fremme det nære. Vi vil være en attraktiv og ejerdrevet arbejdsplads, hvor vi spiller hinanden gode og fokuserer på mennesket. Derfor tager vores strategi udgangspunkt i værdier, der overordnet set betyder, at vi skal gøre en forskel for hinanden såvel som for kunderne. 
 
For at sikre at vores værdier kommer til udtryk gennem det arbejde, vi dagligt udfører, skal vores medarbejdere opleve værdierne hele vejen gennem deres ansættelse. Vi involverer vores medarbejdere via workshops, hvor Petrowsky teamet arbejder med de forskellige værdier. Vi genbesøger både værdier og strategi på interne møder, så vi er fælles om missionen og alle er engageret i at gøre en forskel.

Vi støtter lokalsamfundet gennem gennem sponsorater osv.

Sygefravær. 
Vi vægter sundhed og trivsel højt. Derfor ønsker vi at forbedre det gennemsnitlige sygefravær yderligere. Vi har fokus på at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor både sikkerhed og tryghed er nøgleord. Gennem vores personaleansvarlige vil vi sikre en tryg dialog og opfølgning på sygefraværet både reaktivt og proaktivt. 

Arbejdsglæde og trivsel.
Vi ønsker at udvikle vores medarbejdere og øge fællesskabet i forretningen. Vi tror på, at vi på den måde skaber de bedste betingelser for at fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere i vores branche, som er præget af stor konkurrence på kvalificeret arbejdskraft og en høj medarbejderomsætning.
Vi ønsker at udvikle et Petrowsky talentprogram, som på sigt skal sikre udviklingen af vores medarbejdere med et omfattende kursusprogram. Vi vil måles på afholdelse/deltagelse i kurser for at sikre vores dygtige kollegaer løbende tilegner sig ny viden, som er afgørende for deres arbejde og er med til at udvikle dem.
Vi ønsker løbende at måle vores medarbejderes trivsel og arbejdsglæde gennem dialogbaserede workshops og spørgeskemaundersøgleser der sendes ud til alle medarbejdere. Vi forventer at gennemføre den første undersøgelse i Q4 2024.
Gennem personaleforeningens sociale arrangementer og den årlige personaletur forsøger vi at skabe et godt fundament for stærke sociale relationer samt godt kollegaskab. Det øger mulighederne for hjælp og sparring i hverdagen og bidrager samlet til stor arbejdsglæde. 

Kønsmæssig sammensætning.
I branchen, som vi er en del af, er der en klar overvægt af mænd med en håndværksfaglig baggrund, og vi arbejder derfor aktivt på at motivere begge køn til at blive en del af Petrowsky. Det gør vi blandt andet gennem employer branding.
Vi ønsker også en mere lige fordeling mellem kønnene i ledelsen og har pr. Q2 2024 ansat en kvindelig personaleansvarlig som samtidig indtræder i ledelsen.

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2023

Sygefravær

5,05

Dage/FTE

2023

Medarbejdere og kunder

Vores samarbejde med kunder og medarbejdere bygger på langvarige tillidsfulde relationer med fokus på troværdighed og gensidig respekt. 
Vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde branchens bedste kollegaer med mennesker i centrum og mening i opgaverne. 
Vi  har en ambition om at nedbringe det årlige sygefravær (ekskl. langtidssygdom) i 2025 til  5 dage imod nuværende 5,05 dage i gennemsnit. Dette skal ske ved fokus på ledelse, hvor vi  bl.a. arbejder med  nærvær og trivsel på arbejdspladsen. I Petrowsky er langtidssygdom defineret som sygdom i mere end 3 sammenhængende måneder.
Vi vil også nedbringe medarbejderomsætningen til 10 % i 2025 mod nuværende 23,8, hvilket  blandt andet skal  ske via ovenstående arbejde med nærvær og trivsel, men også arbejdet med bedre og målrettet uddannelse skal fastholde medarbejdere i en længere periode.  
Vi har desuden en målsætning om at andelen af elever skal udgøre minimum 20% af den totale udadgående arbejdsstyrke. I 2023 udgjorde andelen af elever 16,2%. Helt overordnet ønsker Petrowsky en arbejdsplads, der giver vores kollegaer mulighed for at mestre opgaverne i tætte sociale relationer med kollegaer og kunder til glæde for alle. 


Fuldtidsansatte

42,0

 

2023

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2023

Mænd i bestyrelsen

3

 

2023

Kvindelige fuldtidsansatte

5,95

%

2023

Governance

Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. 

Forretningsetik, compliance og whistleblowerordning.
Petrowsky accepterer ikke at medarbejdere eller samarbejdspartnere deltager i nogen form for ulovlig aktivitet, herunder at give eller modtage bestikkelse eller upassende betalinger og gaver hverken direkte eller indirekte. Vores Code of Conduct præciserer, hvad Petrowsky anser som forventet adfærd, når man er partner eller deltager i ledelsen.
Vores whistleblowerordning vil være tilgængelig på hjemmesiden med udgangen af Q2 2024 til brug for både medarbejdere, samarbejdspartnere og administreres af 3. part. Ledelsen forholder sig til samtlige indberetninger. Vi opfordrer alle til at bruge ordningen, hvis de har kendskab til eventuelle lovovertrædelser eller afvigelser fra vores forretningsetik.

IT-sikkerhed og GDPR.
IT spiller en afgørende rolle i vores forretning i dag og vil spille en endnu større rolle fremover. IT er først og fremmest vigtig i forhold til, vi kan udføre vores opgaver og i forhold til at sikre et højt niveau af service til vores kunder.
Vi har gennem de seneste mange år arbejdet indgående med at øge digitaliseringen af vores forretning, hvor blandt andet data om medarbejdere, kunder og deres installationer samt leverandører er i fokus. Data indsamles hovedsaligt af vores medarbejdere og kun i begrænset omfang via eksterne leverandører.
Vi sætter løbende fokus på dataetik, IT sikkerhed og GDPR-lovgivning.

Ansvarlig ledelse

Solide langsigtede beslutninger i bestyrelsen er grundlaget for en stærk fremtidig konkurrencekraft. Vi lægger derfor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat på fx kompetencer, alder og køn samt at bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt ved møderne. Vi har et mål om 100% fremmøde på bestyrelsesmøder og en andel af kvinder i bestyrelsen på minimum 20%, svarende til ét medlem. 

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2023

Lønforskel CEO

1,24

CEO : Ansatte

2023

FN's Verdensmål


Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.
Vi har valgt følgende strategiske indsatser under de enkelte klimamål

Sundhed og trivsel
 • Arbejder aktivt med erstatninger af kemiske stoffer
 • Registrerer både ulykker og nærved ulykker og håndterer disse så gentagelser undgås
 • Vurderer indeklimapåvirkninger ved dimensionering og installation af ventilationssystemer.
 • Vurderer leverede tekniske løsninger for arbejdsmiljø og sikkerhed ved drift, service og vedligeholdelse
 • Fokus samt reducere sygefravær mest muligt
 • 2024 - Ansætte personaleansvarlig for opprioritering af området
 • 2024 - Afholder trivselsmålinger
 • 2025 - Ønsker at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem som ISO 45001

Kvalitetsuddannelse
 • Indgår lærlingeaftaler, vi ønsker at 20 % af vores medarbejdere er elever
 • Vi arbejder mod en succesrate på 90 %, eleven skal ønske at forsætte hos os og vi skal ønske at fastholde efter endt uddannelse
 • Vi ansætter voksenlærlinge
 • Har indført procedure for god on-boarding af alle ny medarbejdere herunder også elever.
 • Rekruttere flere kvinder hvis muligt
 • Systematisk kompetenceudvikling af vores medarbejdere
 • Indgår i samarbejder med erhvervsuddannelser.
 • Indgår i samarbejde med lokale folkeskoler
 • Tilbyder erhvervspraktik til folkeskoleelever
 • 2025 - Udvikling af program for "Petrowsky Talent"

Bæredygtig Energi
 • Rådgiver om- og arbejder med installation af f.eks. fjernvarme, varmepumper samt udnyttelse af overskudsvarme fra processer i industrien
 • Tager dialog med bygherrer o.a. om bæredygtigt byggeri og energieffektive løsninger, herunder intelligente bygninger
 • Minimere og styrer forbrug af energi i egne bygninger
 • 2024 - Installerer ladestandere til elbiler på virksomheden til brug for medarbejdere og kunder
 • 2024 - Udarbejder bæredygtighedsrapport herunder CO2 regnskab
 • 2025 - Ønsker at indføre et miljøledelsessystem som ISO 14001

Partnerskaber for handling
 • Indgår samarbejder med kunder og leverandører om udvikling/etablering af bæredygtige løsninger der kan reducere CO2 aftryk.
 • Effektive processer i samarbejdet med vores store kunder, reducere dobbelt arbejde og unødige processer for et mest muligt rentabelt samarbejde for alle parter.
 • Fairness i vores forretningsrelationer, der bygger på langvarige tillidsfulde relationer.
 • Indgår samarbejde om håndtering/tilbagetagningsordning på affalds- og spildprodukter.
 • Indgår samarbejde med leverandør om reduktion af papforbrug, emballage i returbar indpakning via retursystem.
 • Indgå samarbejde om at sikre de råvarer og materialer der indkøbes, er produceret under forhold, der lever op til basale arbejdstager- og menneskerettigheder.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Data for denne rapport tager udgangspunkt i årsrapporten 2023. Kilder til data er vores økonomisystem, HR-system, løn-system samt referater fra bestyrelsesmøder. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
111
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 2
4,34
ton
2023
Total CO2e emission i Scope 3
28,8
ton
2023
Årligt energiforbrug
704.802
MJ
2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
42,8
%
2023
Årligt vandforbrug
74,0
m3
2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
42,0
 
2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,95
%
2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
1,00
Mænd ifht. kvinder
2023
Medarbejderomsætning
23,8
%
2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,05
Dage/FTE
2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
2
 
2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2023
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,24
CEO ifht. ansatte
2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified