ImpactReport™

AB ELECTRIC A/S

CVR DK89264618

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 



FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.
AB Electrics fokus på bæredygtighed, tager udgangspunkt i en filosofi om at gøre tingene en lille smule anderledes. Og om at skabe en arbejdsplads, som tager hensyn til medarbejderne, arbejdsmiljøet og verden omkring os.
For at kunne ændre noget, må vi nogle gange se os selv i spejlet, og starte der. Det er udgangspunktet for denne rapport. Vi må vide hvor vi står, før vi kan ændre vaner, forretningsgange og tanker
Rune Wagnersen
AB ELECTRIC A/S

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Størstedelen af virksomhedens direkte klimaaftryk er udledt af drivmidler til køretøjer, samt el og gas til opvarmning.

Der arbejdes dog løbende på at reducere udledningerne, ved at kigge på alternativer til fossile brændsler, samt ved at benytte nye teknologier og muligheder i forbindelse med driften.

CO2e Scope 1

132

ton

2022

CO2e Scope 2

6,89

ton

2022

Miljø, energi og ressourcer

I det forgangene år har vi reduceret vores forbrug af gas til opvarmning  og øget komforten for vores medarbejdere, ved at installere varmepumper på flere af vores  kontorer.

Desuden har vi i forbindelse med indgåelsen af en ny aftale med vores el-leverandør for 2023, sikrer os at den el vi benytter hos AB Electric er produceret 100 % fra vedvarende energikilder.

Energiforbrug

843

MJ

2022

Vandforbrug

194

m3

2022

Sociale forhold

Det samlede sygefravær er faldet med 3,4 dage/FTE sammenlignet med 2021.

Til antallet af dage i sygefravær, skal det bemærkes at der i tallene "gemmer" sig et antal langtidssygmeldte som udgør 75% af det samlede sygefravær for virksomheden.

Hos AB Electric er vores medarbejder vores største aktiv. Fastholdelse og tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygdom, en vigtig del af virksomhedens sociale ansvar. Derfor er langtidssyge medarbejderne stadig at betragte som en del af medarbejderstaben, og indgår således nedenstående fraværstal. 

Kvinder i øvre ledelseslag

10,0

%

2022

Sygefravær

10,1

Dage/FTE

2022

Medarbejdere

Antallet af fuldtidsmedarbejdere er udregnet som et gennemsnit af årsværk jf. oplysningerne på cvr.dk.

Lønforskellen giver et billede af forskellen i aflønning mellem funktioner i virksomheden i højere grad end forskellen på lønnen i mellem køn.
Lønniveauet fastlagt ud fra kompetencer og erfaring, og der er derfor lønlighed mellem kønnene på funktionsniveau. 

Fuldtidsarbejdsstyrke

54,0

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

15,0

%

2022

Lønforskel mellem køn

1,08

Mænd : Kvinder

2022

Ansvarlig ledelse

Sammensætningen af bestyrelsen hos AB Electric sker på baggrund af de kompetencer som medlemmerne kan bidrage med, set ud fra virksomhedens strategiske fokus på et hvert tidspunkt.
Derfor vil hverken køn, race, politisk eller seksuel overbevisning blive tillagt værdi ved udvælgelsen af nye medlemmer, når virksomhedens retning måtte kræve en ændring af bestyrelsen.

Hos AB Electric ser vi diversitet i  såvel medarbejdergruppen som ledelsen og bestyrelsen som en styrke. 

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2022

Mænd i bestyrelsen

3

 

2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.
Under hvert verdensmål har vi valgt at arbejde med nedenstående delmål:

4. Kvalitetsuddannelse
4.3 Giv alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående uddannelser
4.4 Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
8.6 Hjælp unge i arbejde uddannelse og praktik
8.8 Beskyt arbejdstagers rettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer

12. Ansvarligt forbrug og produktion
12.4 Håndtér kemikalier og affald ansvarligt
12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt
12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
132
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
6,89
ton
2022
Årligt energiforbrug
843
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2022
Årligt vandforbrug
194
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
54,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
15,0
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
10,0
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
1,08
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
5,00
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
10,1
Dage/FTE
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified