ImpactReport™

ELEKTROGÅRDEN SORØ ApS

CVR DK76205213

17.07.2024
Opret PDF

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 

FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal. 

Elektrogården Sorø er en el- og vvs-virksomhed. Vi arbejder blandt andet med el, vvs, sikring og energi.  
Vi arbejder både for større kunder, kommuner, men har også vores primære sektor som er de private. 

Vi er på et stadie, hvor vi er bevidste om, at der skal gøres noget og hvor vi ønsker at gøre noget. Vi er samtidig klar over, at vi er nødt til at starte stille op, for at komme rigtigt i gang og arbejde med den viden og de ressourcer vi har. Vi skal tilegne os viden og kompetencer undervejs for på den måde at kunne følge med de forventninger og krav til stilles til os.

Vi vil også være med

Hos Elektrogården Sorø ApS har vi fokus på at skabe en god arbejdsplads for medarbejderne og samtidig have fokus på arbejdsmiljø og hvordan vores arbejde påvirker omverdenen. 

Vi vil også være med til at gøre en forskel, der hvor vi kan og det betyder at vi også må se på virksomheden og de vaner og forretningsgange vi har. Hvilke krav kan vi stille til os selv og hvilke krav kan vi stille til vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører og hvilke krav bliver der stillet til os?

Det hele er meget nyt, men vi skal starte et sted for at have et brugbart sammenligningsgrundlag. 
Camilla Stuntz, medarbejder
ELEKTROGÅRDEN SORØ ApS

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Særligt vores store vognpark tæller ind i CO2 beregningen i forhold til udledning. Vi har på nuværende tidspunkt investeret i 6 el-biler ud af  vores 36 biler i drift og har en klar målsætning om at antallet af el-biler stiger. 
Ligeledes ses en stor af del af aftrykket at stamme fra indkøb af materialer, nødvendige hjælpemidler samt affald, som alle ligger i Scope 3 og som er noget vi vil gå meget mere i dybden med fremadrettet. 

Affald sorteres og afhentes til genanvendelse. Vi har en god dialog med firmaet der henter vores affald, så vi får sorteret på bedst mulig vis. 

CO2e Scope 1

110

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

13,2

ton

2022/2023

Miljø, energi og ressourcer

Medregnet energiforbruget er elektricitet til belysning, og varmepumper.

For at mindske og samtidig have kontrol over energiforbrug, så har vi styring på lys og varme. Lyset er installeret med sensor, så det ikke står unødigt tændt. 

Som en ny aktion for den kommende tid ønsker vi at se ind i muligheden for ved etablering af et solcellesystem, helt eller delvist at kunne forsyne forbruget på kontoret. 
For værdi af forbrug af vedvarende energi er landsgennemsnittet benyttet. 

Energiforbrug

385.595

MJ

2022/2023

Vandforbrug

192

m3

2022/2023

Sociale forhold

Ved Elektrogården er medarbejderne vores drivkraft og uden dem kunne vi ikke yde den nødvendige service overfor vores kunder. Derfor er medarbejdernes ve og vel alfa og omega. 

Vi har stort fokus på at være en god arbejdsplads med kompetente og glade medarbejdere.

Øvrige ledelseslag omfatter direktion og medarbejdere i ledende stillinger med personaleansvar og/eller fagligt ansvar.

Kvinder i øvre ledelseslag

30,0

%

2022/2023

Sygefravær

8,60

Dage/FTE

2022/2023

Lærlinge

 Vi har en stor andel af lærlinge, som sammen med de andre medarbejdere bidrager til et stærkt fællesskab og en sund udvikling i virksomheden, som vedligeholder høj faglighed og en særlig ”Elektrogården kultur”.

På nuværende tidspunkt har vi 15 lærlinge og vi byder løbende flere velkommen i flokken.

En del af lokalområdet

Vi lægger en stor dyd i at støtte op om lokalsamfundet og har igennem de sidste mange år støttet med sponsorater og annoncer.
Sponsoraterne dækker over alt fra sport til kultur til velgørende formål, men har det til fælles at de alle er noget der lægger virksomheden nært.

Se listen på vores hjemmeside:

https://elektrogaarden.dk/2-69/om-elektrogaarden/hvem-vi-stoetter

Medarbejdere og kunder

Antallet af fuldtidsmedarbejdere er udregnet som et gennemsnit af årsværk fra cvr.dk.

Udregningen for lønniveauet giver i højere grad en indikation for lønforskellene mellem funktionerne i virksomheden frem for lønforskellen mellem køn. 
Lønniveauet i Elektrogården er fastsat ud fra kompetencer og erfaring og lønniveauet ligger ens på de forskellige funktionsniveau uanset køn. Vi går ind for lige løn for lige arbejde.

Der er meget få kvinder i elektriker og vvs faget, hvor den største andel af vores medarbejdere ligger, hvorfor procentsatsen afspejler dette. 
I administrationen er fordelingen anderledes og her er der 30% kvindelige ansatte.

Vi er åbne overfor at få flere kvindelige medarbejdere og har i perioden 2020-2024 haft vores anden kvindelige lærling.

Fuldtidsansatte

50,0

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

6,00

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

1,01

Mænd : Kvinder

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Elektrogården er grundlagt i 1972, og generationsskiftet i 2002 til nuværende ejerleder og elinstallatør Carsten Hansen.

Vi kan godt lide at trykke folk i hånden.

Vi holder ord, når vi lover noget, og vi har tillid til, at I ved, at vi arbejder for Jer med ét eneste formål, nemlig at levere præcis de løsninger I har brug for.

Vi har en lang og bred erfaring med energibesparende løsninger – til fordel for både penge pung og miljø.

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Vi lægger stort vægt på at vores medarbejdere er up-to-date når det gælder uddannelse og kompetenceudvikling. For fastholdelse af kunder og samarbejdspartenere er det vigtigt at vi følger tidens udvikling og forbedrer os og tilegner os ny viden. 

El- og vvs-branchen er ikke just kvindedomineret, men får vi chancen tager vi gerne uanset køn lærlinge og ansatte ind, hvor kompetencerne matcher det vi søger. 

Vi tænker løsninger ind i dagligdagen i forhold til ansvarligt forbrug i virksomheden og afprøver nye forbedrende løsninger, når de viser sig. Vi har en vision om inden udgangen af 2025 at blive helt eller delvist selvforsynende på elektricitet. 

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
110
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
13,2
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
385.595
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
42,8
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
192
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
50,0
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
6,00
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
30,0
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
1,01
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
18,0
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
8,60
Dage/FTE
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified