ImpactReport™

MIRALIX A/S

CVR DK26231345

2023-06-05
Opret PDF

En besked fra ledelsen

Som software- og servicevirksomhed påvirker vi i Miralix primært miljøet via vores affald, energiforbrug og transport. Det er vigtigt for os at reducere det miljø aftryk, vi sætter, samt hjælpe vores kunder med at gøre det samme. 
 
 Vores primære miljø fokusområde er at arbejde med energioptimering i hele vores serviceleverance, lige fra produktudvikling, hen over installation og dagligt drift, for derved at give kunderne mulighed for at få en grøn kontaktcenterløsning. 
 
 Vores miljømål omsættes til handling ved årlige initiativer, der samtidig understøtter FN's 17 verdensmål. 
 
 Vi lægger vægt på høj kvalitet og stærke, langsigtede relationer, både i forhold til vores kunder, leverandører og medarbejdere. 
 
 I Miralix tror vi på, at med troværdighed kommer vi længst, og derfor ønsker vi at være en troværdig leverandør, samarbejdspartner og arbejdsplads, når det handler om bæredygtighed, socialt ansvar og governance.
Kasper Kirkeby
Miralix A/S

Mod mindre miljøbelastning

Konkret ønsker vi at:
  • Beskytte miljøet via omtanke og bæredygtighed i vores tankegang og ledelsessystem, derfor har ledelsen besluttet at implementere principperne fra ISO 14001 som miljøledelsessystem.
  • Imødekomme de grønne behov vores kunder og partnere efterspørger, via ressourceoptimering i vores softwareløsninger og ydelser.
  • Digitaliserer hvor vi kan i hele serviceleverancen.
  • Vores indkøb og valg af leverandører skal understøtte vores miljøpolitik.

CO2 og klima

Vores påvirkning af miljø og klima stammer primært fra CO2-udledning og fra vores forbrug af elektricitet. Vores CO2-udledninger skyldes den transport vi har i forbindelse med kundebesøg. Vi arbejder på at reducere vores CO2-udledning, via udskiftning af firmabiler og optimering af serviceleverancen, så møder, uddannelse og idriftsættelse kan foregå online i stedet.

CO2e Scope 1

69,1

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

12,4

ton

2021/2022

Energi og ressourcer

Af specifikke tiltag for at reducere vores energiforbrug, har vi automatisk tænd og sluk på lyset i vores bygning. Ligeledes er der solceller på taget, der i kombination med indkøb af grøn strøm sikrer, at driften af vores forretning er i balance med både miljø og pris. 
 
 I vores daglige drift, såvel som på vores hosting lokation til vores kunder, har vi valgt kun at indkøbe 100% grøn strøm. 

Energiforbrug

771.993

MJ

2021/2022

Vandforbrug

135

m3

2021/2022

Socialt engagement

Miralix´ langsigtede succes er afhængig af at tiltrække de bedste medarbejdere. Det er vigtigt for os at fremstå som en troværdig og social ansvarlig virksomhed. For at understøtte dette, indgår vi f.eks. i samarbejde med Hedensted Kommune omkring Code of Care, hvor vi kan hjælpe med at 
  få flere socialt udfordrede ind på arbejdsmarkedet. 

Sociale forhold

De sociale forhold på arbejdspladsen er vigtige igennem en arbejdsdag hos Miralix. Den gode relation skabes igennem god og respektfuld dialog på tværs af afdelinger og medarbejdere. Vi afholder løbende sociale arrangementer af forskellig form, for også at skabe gode oplevelser og sammenhold, der ikke kun er arbejdsrelateret. 

Fuldtidsansatte

43,0

 

2021/2022

Sygefravær

5,00

Dage/FTE

2021/2022

Medarbejdere og kunder

Andelen af kvinder i ledelsen er 50% og det er vores målsætning at bevare denne fordeling, så vi har balancerede beslutninger på alle niveauer af organisationen. 
 
 Vi ønsker en arbejdsplads, der giver en bred vifte af mennesker mulighed for at bruge deres kompetencer, i det tidsrum de kan rumme, til glæde for vores kunder. 

Kvindelige fuldtidsansatte

25,0

%

2021/2022

Fastholdelsesgrad af kunder

90,0

%

2021/2022

Lønforskel mellem køn

0,94

Mænd : Kvinder

2021/2022

Governance

Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. 

Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. Det mener vi, at alle vores interessenter har krav på.

Ansvarlig ledelse

Solide langsigtede beslutninger i bestyrelsen er grundlaget for en stærk fremtidig konkurrencekraft. Vi lægger derfor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat på kompetencer, samt at bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt ved møderne. Vi har et mål om 90% fremmøde på bestyrelsesmøder. 
 
 At ansætte de rette kompetencer og derigennem at sikre den bedste sammensætning i teams og til opgaver, er en høj prioritet hos ledelsen i Miralix. Vores politik på området er med til at sikre et stærkt fundament i vores forretning.

Kvindelige fuldtidsansatte

25,0

%

2021/2022

Kvinder i øvre ledelseslag

50,0

%

2021/2022

Ansvarlig serviceleverance

Gennemsigtigheden i vores serviceleverance gør det nemmere for vores kunder at stole på os som leverandør. Vi gør det, som vi siger, vi gør. 

 Som bevis herfor, får vi hvert år lavet en uafhængig revisors ISAE3000-erklæring, der netop har til formål at garantere over for vores kunder, at vi holder ord. Erklæringen beskriver vores service Miralix Online og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger samt øvrige kontroller. Den dækker samtidig vores projektimplementering, softwareudvikling og support.
 
 Troværdighed kommer ikke af sig selv, det skal der arbejdes for at opnå og vedligeholde, og det gør vi hver dag i Miralix.

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi laver denne bæredygtighedsrapport i forbindelse med årsrapporten udarbejdes. Data er opjortpr. 31.03.2022.  Kilder til data er vores udgifts-system, HR-system, løn-system samt referater fra bestyrelsesmøder. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
69,1
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
12,4
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
771.993
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
100
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
135
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
43,0
 
2021/2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
25,0
%
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
50,0
%
2021/2022
Lønforskel mellem kønnene
0,94
Mænd ifht. kvinder
2021/2022
Medarbejderomsætning
5,00
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,00
Dage/FTE
2021/2022
Fastholdelsesgrad af kunder
90,0
%
2021/2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2021/2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
6
 
2021/2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2021/2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.