ImpactReport™

TØMRERFIRMAET STEN JENSEN A/S

CVR DK12205074

14.06.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

En besked fra ledelsen

Her i Sten Jensen Gruppen A/S lægger vi vægt på god kvalitet og stærke, langsigtede relationer. Vi tænker flere generationer frem. Tidligere kaldte vi det at gøre en god forretning. I dag hedder det også bæredygtighed.

For at fastholde vores position på markedet de kommende år, er klimaneutral forretning helt centralt. Vi har i år særligt fokus på, at nedbringe vores CO2 udledning.
 
Reduktionen vil opnåes via omlægning af vores processer. Vi har fortsat muligheder for at optimere i denne retning.
Frem mod 2030 vil vi reducere CO2 udledningen  stræbe efter at blive klimaneutrale.
Rene Eichhorst - Direktør
Tømrerfirmaet Sten Jensen A/S
"For ikke at miste kunder og konkurrencekraft, er det afgørende, at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser. Vi har valgt at arbejde målrettet med Verdensmål 7  i vores forretning. Det betyder, at vi har foretaget udskiftning af vores energikilder. Vi stræber efter at blive klimaneutrale i 2030 og følger løbende op på udviklingen"
Nick Larsen - administrerende direktør
Sten Jensen Gruppen A/S

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

65,9

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

9,46

ton

2021/2022

Miljø, energi og ressourcer

Som et led i startegien om at bidrag til bæredygtig energi, har Sten Jensen Gruppen  anno 2023 fået installeret solceller på taget af hovedkontoret.

For at kunne begrænse udledningen af CO2 fra firmabilerne er der på forsøgsbasis indkøbt letvægtsinventar der stadig er i testfasen resten af 2023

Energiforbrug

249

MJ

2021/2022

Vandforbrug

236

m3

2021/2022

Sociale forhold

Greve Kommune og Sten Jensen Gruppen A/S har siden 2017 indgået i et samarbejde om at få folk på kant med arbejdsmarkedet tilbage til det ordinære arbejdsmarked. I aftalen indgår der specielt et kerneområde indenfor de unge og deres uddannelse - det ligger som en høj prioritet at tage et socialt ansvar i samt udvikle ungdommen og bidrage til fremtiden håndværkere.

Fra Erhvervscentret Greve:

Tømrerfirmaet Sten Jensen A/S vandt Greve Uddannelsespris 2022!

Tømrerfirmaet Sten Jensen A/S engagerer sig i langt mere end sin egen kerneforretning.

Det er en virksomhed, som tager et ansvar inden for sin branche og uddanner lærlinge i godt sammenspil med uddannelsesinstitutionerne. Som gør ufaglærte faglærte. I en branche, der har hårdt brug for arbejdskraft.

Samtidig anerkender vi Tømrerfirmaet Sten Jensen A/S for samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, kommunens jobcenter og ikke mindst for de mennesker, som i en kombination af uddannelse og praktisk erfaring finder en retning i deres arbejdsliv hos virksomheden.

Når en lærling er udlært hos Tømrerfirmaet Sten Jensen A/S, står hun eller han med langt bedre kort på hånden i det videre arbejdsliv. Med en retning og viden, der får arbejdslivets loddestok til at være lige i vater. 

Derfor vandt Tømrerfirmaet Sten Jensen prisen A/S i år.


Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2021/2022

Fuldtidsarbejdsstyrke

170

 

2023/2024

Medarbejdere

Sten Jensen Gruppen A/S ligger på et niveau for sygefravær, som er højere end gennemsnittet indenfor branchen. - https://www.danskerhverv.dk/radgivning/statistik-om-lon-og-personale/tal-om-sygefravar/ Vores fokus ligger fremadrettet i at nedbringe dette niveau - i overensstemmelse med vores strategiske mål. Vi ønsker en arbejdsplads der anerkender  medarbejderne og deres kompetencer,  som giver dem et løft og bidrager til at forbedre fastholdelsesgraden.

Vores høje medarbejderomsætningshastighed afspejler det høje antal af lærlinge i Sten Jensen Gruppen A/S - antallet på lærlinge ligger på 34 % af alle ansatte. I den opgjorte periode står medarbejderomsætningshastighed af lærlinge for 55 %  ud af de 65 %.

Kønsdiversiteten i  Sten Jensen Gruppen A/S  ligger på 1 % - Der er derfor et skærpet fokus på en generel opfordring til kvinder om at søge leder-/stillinger, hvori der fokuseres på kønsneutrale stillingsopslag. 

Sygefravær

4,55

Dage/FTE

2021/2022

Lønforskel mellem køn

0,93

Mænd : Kvinder

2021/2022

Ansvarlig ledelse og Governance

For at støtte de enkelte ledelseslag, er Sten Jensen Gruppen A/S i kontakt med Erhvervshus Sjælland med henblik på at afsøge de  muligheder der er for eventuel rådgivning i forhold til vores strategiudvikling og arbejde med bestyrelsens, samt at understøtte opbygning af de fornødne erfaringer og kompetencer der forvalter beslutningsmandater,  så de rigtige ressourcer kan udpeges.


Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfundet for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer.

 
 

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2021/2022

Mænd i bestyrelsen

5

 

2021/2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

3 Sundhed og trivsel

Fitnessrum til de ansatte
 
Ergonomiske hjælpemidler på kontoret 

Sundhedsforsikring til alle medarbejdere

4 Kvalitetsuddannelse

Beskæftigelse og uddannelse af unge  - 40 lærlinge ud af 150 medarbejdere på koncernniveau

Sten Jensen Gruppen A /S har oprettet Sten Jensen Gruppen Academy - et læringsforum for lærlingene  i koncernen, med en fælles retning på tværs af faggrupperne

Sikre fremtidens faglærte medarbejdere, ved at opkvalificering med efteruddannelser.


7 Bæredygtig energi

Solceller er installeret på hovedkontoret, Korskildemark 4, 2670 Greve

Der køres test på firmabiler med letvægt inventar

Vores arbejdstøj bliver produceret af 64% bæredygtigt bommuld.

https://www.snickersworkwear.dk/list/sustainability/sustainable-alternatives-to-current-materials


8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

CSR/Virksomhedsaftale med Greve Kommune

Sten Jensen Gruppen A/S er en del af Code of Care https://codeofcare.dk/


Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
65,9
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
9,46
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
249
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
0,00
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
236
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
170
 
2023/2024
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2023/2024
Lønforskel mellem kønnene
0,93
Mænd ifht. kvinder
2021/2022
Medarbejderomsætning
6,00
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
4,55
Dage/FTE
2023/2024
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2021/2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
5
 
2021/2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2021/2022
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified