ImpactReport™

EL-GÅRDEN A/S

CVR DK21792942

20.05.2024
Opret PDF

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

25,7

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

6,33

ton

2021/2022

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

547.613

MJ

2021/2022

Vandforbrug

63,3

m3

2021/2022

Sociale forhold

Vi har i 2021/2022 haft 2 langtidssygemeldinger som udgør 93,5 dage af i alt 171,5 sygedage. Derfor bliver det gennemsnitlige sygefravær højt. Derudover har vi også været ramt af Corona-sygemeldinger.

Kvinder i øvre ledelseslag

50,0

%

2021/2022

Sygefravær

15,6

Dage/FTE

2021/2022

Medarbejdere og kunder

Lærlinge:
Vi har altid 3 lærlinge igang - da vi er en branche som mangler faglært arbejdskraft, ser vi det som en pligt at få uddannet flere indenfor vores fag.

Kunder:
Vores kunderportefølje bygger på en stor del faste kunder, både privat og erhverv,  som vi har opbygget gennem et langt samarbejde på rådgivning og tillid.

Fastholdelsesgraden af kunder er en estimeret værdi, da vi ikke har faktuelle tal som angiver en nøjagtig procentsats.

Fuldtidsansatte

11,0

 

2021/2022

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

2021/2022

Fastholdelsesgrad af kunder

80,0

%

2021/2022

Ansvarlig ledelse

Personale:
Vi arbejder for en flad struktur i ledelsen på El-Gården og lytter meget til vores medarbejdere.

Biodiversitet:
Vi har udlagt dele af vores grønne arealer i virksomheden til "vild med vilje" bede, for at styrke biodiversiteten.

Affaldshåndtering:
Vi kan p.t. ikke måle 100% på vores affaldshåndtering. Men meget store dele af vores affald bliver affaldssorteret og afleveret sorteret enten til genbrugsstationen eller til genanvendeligt skrot.
Vi sortere i følgenden fraktioner:

-Pap
-Træ
- Flamingo
- Elektronik
- PVC
- Hårdt plast
- Blød plast
- Kemiaffald
- Farligt affald
- Kabler
- Metal
- Hvidevarer
- Småt brandbart

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2021/2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet på Land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
25,7
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
6,33
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
547.613
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
45,0
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
63,3
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
11,0
 
2021/2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
50,0
%
2021/2022
Medarbejderomsætning
10,0
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
15,6
Dage/FTE
2021/2022
Fastholdelsesgrad af kunder
80,0
%
2021/2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2021/2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2021/2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2021/2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified