ImpactReport™

BAZE A/S

CVR DK25277651

14.06.2024

En besked fra ledelsen


I Baze lægger vi vægt på at levere høj kvalitet, service og ordentlighed. Vi tænker fremad, for vi vil være på forkant med kommende lovkrav og kundebehov.

For at fastholde vores position i markedet de kommende år, er ansvarlig forretningsdrift helt centralt. Vi er i år særligt stolte af at have nedbragt vores samlede CO2-udledninger med 16 procent.

Det er vi ovenikøbet lykkes med inden vi tog en større strategisk beslutning om, hvor meget vi ville reducere vores udledninger. Det bliver interessant at se, hvor meget vi kan skære af vores udledninger, når vi fremadrettet arbejder benhårdt, strategisk og målrettet med det.

Frem mod 2030 vil vi arbejde på yderligere reduktioner, for det er vores klare ambition at kunne bidrage seriøst til Parisaftalens ambitioner om at mindske temperaturstigningerne til maksimalt 1,5 grader celsius.

Vores reduktioner er i år opnået via fokus på at nedbringe vores ressourceforbrug (f.eks. el og varme) samt omlægning af vores arbejdsprocesser.

Vi arbejder hver dag på at være lidt bedre end vi var i går. Det gør vi ud fra devisen "I dag var vi gode, i morgen vil vi være endnu bedre".

Dorte Frandsen
Baze A/S

Et helhedsorienteret perspektiv

For at fastholde vores kunder og konkurrencekraft, er det afgørende, at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser, herunder særligt CO2.

Bæredygtighed er dog andet og mere end CO2, og derfor arbejder vi bl.a. målrettet med Verdensmål 8, 12 & 13 i vores forretning. Dette udfoldes i afsnittet om FNs Verdensmål. Kort fortalt udgør Verdensmålene den overordnede ramme vi forpligter os til at arbejde indenfor, mens selve arbejdet opgøres og rapporteres i nøgletal inden for ESG-frameworket.

Konkret betyder Verdensmål 8, 12 & 13, at vi fortsat arbejder med at hjælpe personer med særlige behov tilbage på arbejdsmarkedet, at vi fortsat optimerer vores arbejdsprocesser mhp. øget cirkularitet og at vi vil reducere vores CO2-udledninger og øge vores fokus på leverandører med dokumenterbart "grønnere" profiler.

Det vil vi sikre ved i højere grad at bruge vores opdaterede Code of Conduct samt Screeningskriterier som aktive arbejdsredskaber og ved yderligere at styrke det ansvarlige samarbejde med vores leverandører.

CO2 og miljøpåvirkning

Vores største mulighed for at påvirke vores CO2-udledninger er at skifte fra naturgas til fjernvarme, og mens vi ventede på, at det kan lade sig gøre, tog vi i vinterhalvåret naturligvis ekstra tøj på og skruede ned for varmen. Vi har derudover formået at reducere vores elforbrug med 18,68%.

Vores samlede besparelser fordelt på alle opgjorte scope 1-3 kategorier er på 11,75 ton CO2 målt i forhold til vores baseline 2021. Det er dog vigtigt at påpege, at vi som SMV ikke på nuværende tidspunkt har ressourcer til at kortlægge alle 15 scope 3-underkategorier, hvorfor scope 3 ikke er endegyldigt opgjort.

Vi har indsamlet al den data, det på nuværende tidspunkt har været muligt at fremskaffe på alle scopes. Noget datamateriale har været fyldestgørende, mens andet har haft klare mangler eller ikke var tilgængeligt. Dette påvirker naturligvis sikkerheden af vores beregninger.

Det er umuligt helt at undgå usikkerheder i beregningerne, men vi har fået verificeret vores CO2-regnskab for 2022 og for vores baseline 2021 efter ISO 14064-1 af Bureau Veritas for at tage højde for dem og reducere dem i videst muligt omfang.

Det er ligeledes vores ambition at indsamle mere og mere fyldestgørende data, efterhånden som vi bliver mere erfarne, således at vi mindsker beregningsusikkerheden og eventuelle mørketal mest muligt.

NB: Udledningerne opgøres i CO2, ikke CO2e.

CO2e Scope 1

51,1

ton

2022

CO2e Scope 2

16,0

ton

2022

Vedvarende energi og ansvarligt ressourceforbrug

Reduktionstiltagene i vores el- og varmeforbrug har resulteret i et fald i vores samlede energiforbrug på 19,54% fra 2021 til 2022. Andelen af vedvarende energi er opgjort efter oplysninger fra vores forsyningsleverandører og er steget fra 11,14% i 2021 til 16,06% i 2022.

Stigningen skyldes, at en større andel vedvarende energi er brugt til at generere vores strøm i 2022 samt at vi har forbrugt mindre gas relativt til vores strømforbrug end i 2021. I 2023 har vi skiftet til 100% grøn strøm fra danske vindmøller, hvilket vil forøge vores forbrug af vedvarende energi betydeligt samt sænke vores udledninger.

Vi er en ambitiøs SMV og derfor er vi allerede begyndt at arbejde med vores scope 3, selvom vi, som så mange andre, ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkelig indsigt og ressourcer til at kortlægge alle relevante underkategorier til fulde.

Scope 3-kategorien "Waste Generated in Operations" var dog til at gøre noget ved og derfor omlagde vi i 2022 vores arbejdsprocesser og system for affaldssortering for at sikre den højest mulige grad af sortering og genanvendelse - også når det går stærkt i højsæsonen og i spidsbelastningsperioder.

Ansvarlig ressourcehåndtering er ikke noget vi først lige har fundet på. Vi har faktisk nedbragt mængden af affald flere gange siden 2019. Det har i 2022 resulteret i en reduktion på 41,53% sammenlignet med 2019.

Selvom vi ikke har behov for vand i vores produktion og derfor ikke har et særlig højt vandforbrug, har vi grundet tørken i Europa alligevel gjort os umage for at reducere det. F.eks. har vi haft vores VVS-installationer gennem et servicesyn og indsat sensorer, der minimerer vandforbruget. På den baggrund er det lykkedes os at reducere vores vandforbrug med 12,50% sammenlignet med 2021.

Energiforbrug

822.465

MJ

2022

Vandforbrug

77,0

m3

2022

Socialt engagement

 Vores langsigtede succes er afhængig af, at vi tiltrækker og fastholder de bedste talenter, så vi kan tilbyde vores kunder den bedste service. Det er derfor et vigtigt element i vores strategi at sikre, at vi er attraktive for et bredt felt af kvalificerede ansøgere og fastholder dem på sigt. Derfor arbejder vi bl.a. på at mindske vores medarbejderomsætning. 

Det er ikke altid nemt at komme ind på arbejdsmarkedet og det kan især være svært, hvis man har behov for særlige hensyn. Det mener vi dog ikke betyder, at man er mindre dygtig. Tværtimod har vi gennem tiden haft glæde af flere ansatte, som startede hos os i praktik eller jobafklaringsforløb og senere blev forlænget eller fastansat.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har særligt travlt i juletiden. Derfor er vi glade for vores mangeårige samarbejde med den lokale svømmeklub hvis unge hjælper os med at pakke tusindvis af julegaver. Det er ikke altid de samme unge, der kommer fra år til år, men vi er glade for dem, der kommer og nogle af dem bliver hos os et godt stykke ind i det nye år.

Når det kommer til vores samarbejdspartnere er det vigtigt for os at arbejde sammen med virksomheder, der ligesom os tager det sociale ansvar seriøst. Derfor er vi glade for, at flere af vores leverandører har opnået en SA8000 eller WRAP-certificering og tilskynder sine leverandører at gøre det samme.

Sociale forhold

Vores sociale engagement har særligt fokus på at fremme medarbejdertrivsel og -udvikling. Dette vægter også højt i vores samarbejde med vores leverandører, da vi ønsker at bidrage til en ansvarlig værdikæde.

Dette indebærer overholdelsen af minimum safeguard for menneskerettigheder i henhold til FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv samt OECDs Guidelines for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Det betyder konkret for os, at vi løbende vil måle vores medarbejderes trivsel samt tage ansvar for videreudvikling af deres faglige kvalifikationer, så vi altid kan stille det stærkeste hold til glæde for både os og vores kunder.

I forhold til vores leverandører, vil vi benytte vores opdaterede Code of Conduct og Screeningskriterier til at understøtte og styrke samarbejdet med ligesindede og handlekraftige leverandører på det sociale, såvel som det miljømæssige, område.

Vores nøgletal for sygefravær steg fra 1,15 i 2021 til 13,51 dage/FTE i 2022. Det skyldes dels Covid19, og dels en langtidssygemelding grundet alvorlig sygdom. Vores kollega er heldigvis godt på vej tilbage og vi forventer derfor, at tallet falder markant i 2023.

Vores medarbejdere har altid fingeren på pulsen og vi har en fornemmelse af, at vi performer rigtig godt, når det kommer til at fastholde vores kunder. At noget går godt, må dog ikke være en sovepude.

Derfor vil vi fremover sætte måling bag fornemmelsen og sammen med vores IT-afdeling arbejder vi på at finde frem til den rette metode for dataindsamling fremover.  Vi glæder os til at kunne tracke vores udvikling og fremskridt.

Sygefravær

1,15

Dage/FTE

2021

Sygefravær

13,5

Dage/FTE

2022

Verden og organisation i forandring


Trods ustabilitet i verden pga. f.eks. Corona og krigen i Ukraine, har vi klaret os godt. Vores arbejdsglæde og dedikation har nemlig ikke ændret sig. Tværtimod er vi stået lidt tidligere op og har smøget ærmerne lidt længere op. Det har haft den glædelige effekt, at vi i 2022 kunne øge vores medarbejderstab med to nye smilende og kompetente kolleger.

Vores andel af kvindelige fuldtidsansatte er steget med 10% siden 2021. Faktisk er vi så gode til at ansætte og fastholde dygtige kvinder, at 75% af vores medarbejderstab udgøres af kvinder. På det punkt må vi være foran de virksomheder man havde i tankerne, da formlen til udregningen af dette nøgletal skulle udtænkes. Det beregnes nemlig ved at trække den kvindelige andel af medarbejderstyrken samt midlertidige kvindelige ansatte fra den samlede medarbejderstyrke. 

Vi ønsker som arbejdsplads at favne den menneskelige diversitet og give vores medarbejdere mulighed for at bruge deres kompetencer i det antal timer, de hver især kan rumme. Derfor er alle vores medarbejdere ansat under overenskomst og flere har indgået særskilte aftaler om f.eks. deltid, fleksibel arbejdstid eller hjemmearbejde.

Vores nøgletal for Medarbejderomsætning kan ikke stå uden forklaring selvom det "kun" er steget med 2%, for det er vigtigt at holde sig for øje, at en opgørelse i procent hurtigt bliver misvisende for en virksomhed med relativt få ansatte. Såfremt blot én medarbejder fratræder stiger nøgletallet f.eks. med 5.56%. Det er en stor procentvis stigning, men eksemplet indbefatter som nævnt kun én medarbejder. Til sammenligning vil en stigning på 5,56% i en virksomhed med 100 medarbejdere omfatte 5 medarbejdere. I lyset af dette er vores stigning på 2% ikke voldsom, selvom den naturligvis ikke stemmer overens med vores ambitioner.

At vores nøgletal på nuværende tidspunkt ligger på hhv. 31% og 33% skyldes, at vi har haft omstruktureret hele organisationen i perioder i løbet af både 2021 og 2022. Vi forventer derfor, at dette nøgletal falder løbende, da det på nuværende tidspunkt ikke kan siges at afspejle den normale tilstand hos os og derved er misvisende for vores organisation. Vi vægter dog at være transparente og åbne alligevel, for det mener vi er vigtigt.

Fuldtidsarbejdsstyrke

18,0

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

75,0

%

2022

Lønforskel mellem køn

0,97

Mænd : Kvinder

2022

Medarbejderomsætning

33,0

%

2022

Governance

Ansvarlig og kompetent selskabsledelse er rygraden i rejsen mod vores "grønne" mål. Det indebærer strategisk forståelse og evnen til god, konstruktiv dialog med alle relevante interessenter.

Vi stræber efter at udstråle troværdighed og tryghed ved at være transparente og åbne. Det gælder, når vi gennemgår vores nøgletal og i vores andre aktiviteter og initiativer.

 Det gør vi, fordi vi mener, at disse elementer er nødvendige betingelser for, at vi som virksomhed kan leve op til vores samfundsansvar.

Ansvarlig ledelse

Solide og fagligt funderede langsigtede beslutninger i bestyrelsen er grundlaget for en stærk fremtidig konkurrencekraft. Vi lægger derfor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat på de nødvendige kompetencer samt at vores bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt ved møderne.

Derfor opgraderede vi i 2022 vores bestyrelse til en professionel bestyrelse med særlige kompetencer indenfor Corporate Governance i SMV'er, strategisk ledelse og forretningsudvikling samt grøn omstilling.

Vi har på nuværende tidspunkt ingen målinger på tilstedeværelsen til bestyrelsesmøder. Det skyldes til dels, at vi har opgraderet bestyrelsen og fået nye, kvalificerede kræfter ind. Dels, at der ikke er blevet målt på den forhenværende bestyrelses tilstedeværelse.

Vi kan dog sige, at fremmødet har været 100% for alle bestyrelsesmedlemmer på alle møder siden den nye konstellation kom på plads.

Fremover vil vi monitorere dette nøgletal, så vi fortsætter det gode arbejde, hvor bæredygtighed ikke kun er på dagsordnen én gang om året, men diskuteres og monitoreres kontinuerligt. Dét er nemlig grønt Baze DNA. 

Kvinder i bestyrelsen

3

 

2022

Kvinder i øvre ledelseslag

100

%

2022

Arbejdet med FN's Verdensmål som virksomhed

Der er i samfundet en bred forståelse for FNs Verdensmål; næsten alle har set dem, kender til dem og ved måske nogenlunde, hvad arbejdet med dem går ud på. De er derfor gode til nemt og hurtigt at kommunikere hvilke rammer man som virksomhed forpligter sig til at arbejde indenfor.

Man bør dog holde sig for øje, at FNs Verdensmål er udviklet til nationer, ikke til virksomheder. Det kan derfor være vanskeligt at erklære at man arbejder med særlige Verdensmål, fordi man risikerer ikke reelt at kunne leve op til hverken målene eller de konkrete delmål, som også henvender sig til nationer. 

Vi har derfor taget et strategisk valg om at stressteste vores arbejde med FNs Verdensmål ved hjælp af frameworket FutureFit og dennes Break-Even Goals.  For at gøre det  genkendeligt, har vi valgt at "oversætte" arbejdet med dette mindre kendte holistiske framework, som er særligt udviklet til virksomheder, tilbage til de mere velkendte Verdensmål.

FutureFit frameworket bearbejder i sin helhed alle FNs 17 Verdensmål ved hjælp af 22 Break-Even Goals og 24 Positive Pursuits fordelt på 8 overordnede emner: Vand, energi, naturressourcer, forurening, økosystemer, mennesker og "drivers", som omhandler indkøb, governance, der på dansk kendes som ansvarlig virksomhedsledelse samt etisk forretningsadfærd.

Det betyder, at vi i praksis ikke blot udvælger de "nemmeste" Verdensmål eller dem, der føles rarest i maven. I stedet hjælper en helhedsorienteret analyse af interessentdata os til at danne overblik over alle Verdensmål samt finde og udvælge de mest relevante Verdensmål for os at arbejde med.

Formålet? At sikre, at vi arbejder med netop de mål, der reelt giver os den største mulighed for at påvirke positivt via vores forretningsprocesser og sikre, at vi ikke modarbejder andre Verdensmål på samme tid.

I forbindelse med dataindsamlingen har flere af vores medarbejdere samt leverandører og kunder bidraget med data. På baggrund af denne samling data, har vi foretaget en dobbeltmaterialitetsanalyse, der viser hvilke Break-Even Goals, der er særligt vigtige for os at arbejde med.

På den måde har vi forholdt os til alle Verdensmål og prioriteret dem databaseret og strategisk. Vi har indarbejdet både Break-Even Goals, disses pendanter fra FNs Verdensmål samt dobbeltmaterialitetsanalysen i vores nye bæredygtighedsstrategi, som ved løbende implementering og forankring kommer til at gennemsyre vores organisation og processer.

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks 2022

Denne ESG-rapport er udarbejdet i forbindelse med vores SMV Grøn-projekt, hvor vi har udviklet en bæredygtighedsstrategi og opdateret flere kernedokumenter i vores virksomhed, f.eks. vores Code of Conduct.

Data er opjort pr. år. Kilder til data er vores udgiftssystem, HR-system, lønsystem samt forbrugsdata fra vores forsyningsleverandører.

NB: Udledningerne opgøres i CO2, ikke i CO2e.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
51,1
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
16,0
ton
2022
Årligt energiforbrug
822.465
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
16,0
%
2022
Årligt vandforbrug
77,0
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
18,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
75,0
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
100
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
0,97
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
33,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
13,5
Dage/FTE
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
3
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
0
 
2022

Appendiks 2021

Vi har i denne rapport valgt at vedhæfte et ekstra appendiks, nemlig det for 2021. Det har vi gjort for at sikre transparens; så det er muligt at se hvilke tal vi sammenligner med, når sammenligner data for vores arbejde i 2022 med vores baseline 2021.

Dataindsamlingen til dette appendix er ligeledes foretaget i forbindelse med vores SMV Grøn-projekt.

Data er opjort pr. år. Kilder til data er vores udgiftssystem, HR-system, lønsystem samt forbrugsdata fra vores forsyningsleverandører. 

NB: Udledningerne opgøres i CO2, ikke i CO2e.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
57,7
ton
2021
Total CO2e emission i Scope 2
20,4
ton
2021
Årligt energiforbrug
934.127
MJ
2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
11,0
%
2021
Årligt vandforbrug
88,0
m3
2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
16,0
 
2021
Andel kvinder af fuldtidsansatte
65,0
%
2021
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
65,0
%
2021
Lønforskel mellem kønnene
0,83
Mænd ifht. kvinder
2021
Medarbejderomsætning
31,0
%
2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
1,15
Dage/FTE
2021

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
2
 
2021
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
1
 
2021

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified