ImpactReport™

EL-GÅRDEN A/S
2022/23

CVR DK21792942

20.05.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs Verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

Solcelle anlæg idriftsat

Vi har etableret et 11 kWh solcelleanlæg med 10 kWh batteri, på taget af vores virksomhed som er idriftsat 8. Juni 2023. Vi har i denne rapports periode egenproduceret ca. 20% af virksomhedes samlede elforbrug.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

Vi er begyndt at udskifte vores fossile brændstof biler med hybrid og elbiler og det kan ses på regnskabet. Sammenholdt med sidste års (2021/22) tal er Scope 1 faldet med 8,10 ton CO2 og Scope 2 er faldet med 1,11 ton CO2.

CO2e Scope 1

18,5

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

4,02

ton

2022/2023

Affaldshåndtering

Vi kan p.t. ikke måle 100% på vores affaldshåndtering. Men meget store dele af vores affald bliver affaldssorteret og afleveret sorteret enten til genbrugsstationen eller til genanvendeligt skrot.
Vi sortere i følgenden fraktioner:

-Pap
-Træ
- Flamingo
- Elektronik
- PVC
- Hårdt plast
- Blød plast
- Kemiaffald
- Farligt affald
- Kabler
- Metal
- Hvidevarer
- Småt brandbart

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

450.272

MJ

2022/2023

Vandforbrug

58,0

m3

2022/2023

Sociale forhold

Vi har i perioden haft 2 lidt længere sygeforløb (16 dage + 19 dage) på en medarbejder som tæller godt op i sygefraværet.
Hvis man trækker de perioder fra ligger Dage/FTE på 6,09.

Medarbejderomsætningen er på 22%, da vi har haft en som kun har været ansat i 2 måneder og en i 3 måneder, da de rent fagligt ikke passede ind i vores virksomhed.

Kvinder i øvre ledelseslag

50,0

%

2022/2023

Sygefravær

9,86

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og kunder

Lærlinge:
Vi har som regel 3 lærlinge igang - da vi er en branche som mangler faglært arbejdskraft, ser vi det som en pligt at få uddannet flere indenfor vores fag.

Kunder:
Vores kunderportefølje bygger på en stor del faste kunder, både privat og erhverv,  som vi har opbygget gennem et langt samarbejde på rådgivning og tillid.

Fastholdelsesgraden af kunder er en estimeret værdi, da vi ikke har faktuelle tal som angiver en nøjagtig procentsats.

Fuldtidsansatte

9,28

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

10,8

%

2022/2023

Fastholdelsesgrad af kunder

80,0

%

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Grøn omstilling:
Mesterbilen er udskiftet fra en dieselbil til en hybridbil, hvor han kører langt de fleste kilometer på el, da vi kører meget lokalt og ikke har mange lange ture. Valget er faldet på en hybridbil, da vi skal kunne trække vores trailer med lift, hvor de fleste elbiler må give op på trækkraften.

Personale:
Vi arbejder for en flad struktur i ledelsen på El-Gården og lytter meget til vores medarbejdere, til deres ønsker og behov.

Støtte:
Vi støtter en række lokale og landsdækkende foreninger Bl. a.:
- BSH Bjerringbro Silkeborg Håndbold
- Kræftens Bekæmpelse
- ADHD Foreningen

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende Verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet på Land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
18,5
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
4,02
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
450.272
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
45,0
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
58,0
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
9,28
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,8
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
50,0
%
2022/2023
Medarbejderomsætning
22,0
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
9,86
Dage/FTE
2022/2023
Fastholdelsesgrad af kunder
80,0
%
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022/2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022/2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022/2023
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified