ImpactReport™

Frokostfirmaet ApS

32836968

20.05.2024

En besked fra ledelsen

Kære samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere,

Her i Frokostfirmaet lægger vi vægt på god kvalitet og stærke, langsigtede relationer. Vi tænker flere generationer frem. Tidligere kaldte vi det at gøre en god forretning. I dag hedder det også bæredygtighed.

Som en af Danmarks førende online platforme for frokost- og cateringkøkkener, er vi dybt bevidste om vores ansvar for at lede branchen i en mere bæredygtig retning. For at fastholde vores position i markedet de kommende år, er klimaneutral forretning helt centralt. Vi har i år haft særligt fokus på at nedbringe vores CO2-udledning. Vi har reduceret det med et betydeligt beløb, og frem mod 2030 vil vi reducere det med yderligere 50%. Denne reduktion er opnået gennem en kombination af udskiftning af dele af vores leverandører og omlægning af vores arbejdsprocesser.

Vi er stolte af vores fremskridt, men vi ved også, at rejsen kun lige er begyndt. Med lanceringen af vores nye rapporteringsfunktion på vores online platform, giver vi vores kunder magten til at træffe bevidste valg og reducere deres carbon footprint. Vi tror fast på, at viden er magt, og at denne funktion vil være et kraftfuldt værktøj for vores kunder.

Vi vil gerne takke hver eneste af jer for jeres støtte og engagement i vores bæredygtighedsrejse. Sammen kan vi gøre en forskel og sikre en grønnere fremtid for de kommende generationer.

Simon Bowall
Frokostfirmaet ApS

Mod mindre miljøbelastning

I Frokostfirmaet er vi ikke blot forpligtet til at levere kvalitetsfrokost til vores kunder; vi er også forpligtet til at gøre det på en måde, der er bæredygtig og ansvarlig over for vores planet. Vi forstår dybden af de miljømæssige udfordringer, verden står overfor, og vi er fast besluttede på at være en del af løsningen.

For at bevare vores position i markedet og fortsætte med at være en foretrukken partner for vores kunder, er det afgørende, at vi aktivt arbejder på at nedbringe vores udledning af drivhusgasser, især CO2. Dette er ikke kun vigtigt for miljøet, men også for vores forretnings bæredygtighed og konkurrenceevne.

Vi har allerede taget skridt i denne retning ved at samarbejde med bæredygtige produktionskøkkener og ved at lancere vores rapporteringsfunktion, der giver vores kunder indsigt i deres carbon footprint. Men vi stopper ikke her.


I de kommende år vil vi:

 • Udnytte Data i Vores platform: Vi vil investere yderligere i vores softwareplatform, så energieffektive tiltag, der kan reducere vores energiforbrug og CO2-udledning kan dokumenteres og minimeres.
 • Optimere Arbejdsprocesser: Gennem træning og innovation vil vi sikre, at vores arbejdsprocesser er så effektive som muligt, hvilket minimerer spild og maksimerer produktiviteten.
 • Skifte til Grønne Leverandører: Vi vil prioritere samarbejde med leverandører, der deler vores bæredygtighedsværdier og har en grøn profil.

Vores ultimative målsætning er klar: Vi ønsker at være at have reduceret vores CO2 udledning pr. Frokostkuvert med 50% inden år 2030. Med støtte fra vores samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere er vi sikre på, at vi kan nå dette mål og sikre en bæredygtig fremtid for alle.

CO2 og klima

 Vores Miljø- og Klimaindsats i Kontekst
Frokostfirmaet er unikt positioneret som en softwareplatform, der faciliteter levering af måltider fra vores tilknyttede leverandører. Vores primære påvirkning på miljø og klima kommer fra to hovedkilder: madproduktion og transport af måltider via vores underleverandører. For at realisere vores mål om en 50% reduktion i CO2-udledning inden 2030, har vi udviklet en strategi med fokus på Scope 3-udledninger.

I vores seneste impact report kan vi se en markant fremgang i vores bæredygtighedsbestræbelser. Vi har elimineret vores direkte udledninger (Scope 1), reduceret vores indirekte udledninger (Scope 2) til et minimum og arbejder hårdt på at optimere vores leverandørkæde for at mindske vores udvalgte emissioner (Scope 3). Samlet set rapporterer vi kun 2.699 ton CO2-e i udledninger, hvilket er et positivt skridt i retning af vores mål om at minimere vores miljøpåvirkning og fremme bæredygtighed i vores operationer. Vi fortsætter med at investere i grønne initiativer og partnerskaber for at opnå endnu mere bæredygtige resultater i fremtiden.

Optimering af Madproduktion:
For at reducere CO2-udledningen fra madproduktionen samarbejder vi med vores leverandører for at fremme bæredygtige praksisser. Dette inkluderer sourcing af lokale og økologiske ingredienser, reduktion af spild i madproduktionen og fremme af kødalternativer, hvor det er muligt. Vi udforsker også teknologiske løsninger, der kan effektivisere produktionsprocesserne og mindske energiforbruget.


Smart Transportløsninger:

Transport af måltider udgør en væsentlig del af vores CO2-udledning. Vi arbejder på at optimere vores leveringsruter ved hjælp af avancerede logistiksystemer og intelligent transportplanlægning. Dette hjælper os med at reducere unødvendige kørsler og minimere vores klimapåvirkning. Desuden udforsker vi muligheder for at indføre elektriske eller hybridkøretøjer for at gøre vores leveringsnetværk mere bæredygtigt.


Partnerskaber og Innovation:

Vi opfordrer vores leverandører og partnere til at deltage i vores bæredygtighedsinitiativer. Sammen udforsker vi innovative løsninger og deler bedste praksis for at reducere CO2-udledningen. Vi er forpligtede til at samarbejde med vores økosystem for at nå vores klimamål.

Ved at fokusere på Scope 3-udledninger, arbejder vi målrettet på at gøre vores forretning mere bæredygtig og opfylde vores forpligtelse til at bidrage til en grønnere fremtid. Vi er overbeviste om, at med vores fortsatte indsats og innovative tilgange kan vi nå vores mål om en 50% reduktion i CO2-udledning inden 2030.

CO2e Scope 1

0,10

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

2,12

ton

2022/2023

Energi og ressourcer

 For at styrke vores strategi for miljø og klima hos Frokostfirmaet har vi iværksat flere konkrete tiltag for at reducere vores miljøpåvirkning og energiforbrug. Disse initiativer omfatter:

 1. Effektiv ruteplanlægning: Vi har optimeret vores leveringsruter for at minimere kørselsafstandene og reducere CO2-udledningen. Dette bidrager ikke kun til en mere bæredygtig drift, men hjælper også med at holde omkostningerne nede.
 2. Brug af grønne energikilder: Vi køber al vores elektricitet fra vedvarende energikilder som solpaneler og vindenergi, for at mindske vores afhængighed af ikke-fornybare ressourcer.
 3. Emballagereduktion: Vi arbejder på at reducere brugen af engangsemballage og plastik ved at tilbyde genanvendelige og miljøvenlige alternativer til vores kunder. Dette reducerer affald og mindsker vores fodaftryk.
 4. Madaffaldsreduktion: Gennem vores ESG-måler overvåger vi nøje madspildet og CO2-udledningen, og vi arbejder på at tilbyde mere præcise oplysninger om madspildet til vores kunder. Dette hjælper med at minimere spild og forbedre vores bæredygtighed.
 5. Uddannelse og bevidsthed: Vi uddanner vores medarbejdere og kunder om vigtigheden af bæredygtighed og miljøvenlige praksisser, så alle kan bidrage til vores mål om at beskytte planeten.

Gennem disse handlinger stræber vi efter at opnå en mere effektiv drift, reducere vores miljøpåvirkning og fremme en bæredygtig fremtid. Vores mål er at gøre en positiv forskel for både miljøet og vores forretning.

Energiforbrug

6.413

MJ

2022/2023

Energiforbrug fra vedvarende energikilder

1.781

MWh

2022/2023

Biodiversitet

Biodiversitet spiller en vigtig rolle i forbindelse med Frokostfirmaets aktiviteter, selvom det måske ikke er det første, man tænker på, når man taler om madlevering. Vi er fast besluttede på at fremme bæredygtighed og miljøbevidsthed i alle aspekter af vores forretningsmodel, og biodiversitet er en afgørende del af denne indsats.


Indkøb af råvarer:
Vi stræber efter at indgå samarbejder med leverandører, der forvalter deres ressourcer på en bæredygtig måde og prioriterer bevarelsen af biodiversitet. Dette indebærer valg af leverandører, der arbejder med økologiske og miljøvenlige dyrkningsmetoder, og som aktivt støtter bevarelsen af naturområder.


Madspild:
At minimere madspild er også en måde, hvorpå vi beskytter biodiversiteten. Ved at reducere overskud og sikre, at vores leverancer er præcise, mindsker vi presset på fødevareproduktion og de økosystemer, der er involveret i den.


Emballage:
Vi stræber efter at bruge miljøvenlig emballage, der ikke kun reducerer vores miljømæssige fodaftryk, men også beskytter naturressourcer og havmiljøer, der er vitale for biodiversiteten.


Transport:
Vi arbejder også på at optimere vores transportmetoder for at reducere emissioner, hvilket indirekte beskytter biodiversiteten ved at mindske forurening og beholde sundhedsmæssige økosystemer.


I det store hele forstår vi, at vores forretningsaktiviteter har en påvirkning på naturmiljøet, og derfor forpligter vi os til at handle ansvarligt og bidrage til at bevare biodiversiteten og vores planet for fremtidige generationer. Vi er fast besluttede på at integrere bæredygtighed og hensyn til naturen i alle aspekter af vores forretning.
.

Madspild

Mængden af madaffald genereret og genanvendt i løbet af 2022/2023 er en vigtig indikator for vores bæredygtighedsbestræbelser. Her er en kort analyse af de præsenterede tal:

Mængde affald genereret: 132 ton
Dette tal repræsenterer den samlede mængde affald, der blev genereret i løbet af 2022/2023. Det inkluderer forskellige typer affald, herunder madspild, emballage og andre materialer. Det er en central indikator for vores behov for at reducere CO2 udslippet samlet set. 

Mængde affald gjort klar til genanvendelse: 45,0 ton
Dette tal indikerer den del af det genererede affald, der er blevet sorteret og forberedt til genanvendelse. Det er positivt at se, at vi har en betydelig mængde madaffald, der er klar til genanvendelse. Dette viser vores og kundernes engagement i at reducere miljøpåvirkningen ved at genbruge ressourcer.

Andel af affald bortskaffet uden genanvendelse = 60%
Dette tal indikerer, at 60% af det genererede affald blev bortskaffet uden at blive genanvendt. Selvom vi arbejder på at øge vores genanvendelsesrate, er dette et område, hvor der stadig er plads til forbedring. At reducere denne andel vil have en positiv indvirkning på vores miljømæssige fodaftryk.

Vi fortsætter med at fokusere på at reducere madspild og optimere vores affaldshåndtering som en del af vores bæredygtighedsstrategi. Madaffaldet, der hører under Scope 3, er en vigtig faktor for os, da det er i direkte forbindelse med vores kunders forbrugsmønstre. Vores mål er at fortsætte med at reducere både mængden af genereret affald og mængden bortskaffet uden genanvendelse og arbejde mod en mere bæredygtig fremtid.

Mængde affald genereret

132

ton

2022/2023

Mængde affald gjort klar til genanvendelse

45,0

ton

2022/2023

Social bæredygtighed

Frokostfirmaets strategiske målsætning er at skabe en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker top-talenter og fremmer et positivt arbejdsmiljø. Dette inkluderer:

Tiltrækning og fastholdelse af talent: Vi arbejder på at tilbyde konkurrencedygtige arbejdsforhold og støtte medarbejdernes work-life balance.

Sikkerhed og sundhed: Vi prioriterer et sikkert og sundt arbejdsmiljø med træning og forebyggelse af skader.

Mangfoldighed og inklusion: Vi fremmer mangfoldighed og inklusion i hele organisationen.

Sociale initiativer: Vi støtter sociale projekter for at forbedre samfundet omkring os.

Vores seneste medarbejdertilfredshedsmåling fra september 2023 viser, at:

 • 85% er generelt tilfredse med at arbejde her.
 • 80% føler sig værdsat.
 • 75% har en positiv arbejdslivsbalance.
 • 70% vurderer det fysiske arbejdsmiljø positivt.
 • 80% vurderer det psykiske arbejdsmiljø positivt.
 • 85% har de nødvendige ressourcer til at udføre deres arbejde.
 • 75% er tilfredse med kommunikationen fra ledelsen.
 • 70% har mulighed for feedback og udvikling. 
 • 80% føler støtte til professionel udvikling.
 • 60% vurderer vores bæredygtighedsindsats positivt.
 • 75% mener, der er muligheder for professionel udvikling og føler, at deres arbejde giver mening.

Vi vil fortsat arbejde på at forbedre vores arbejdsmiljø og bæredygtighedsindsats og værdsætter medarbejdernes feedback og bidrag til vores succes.

Governance

Vores strategiske målsætninger inden for ansvarlig ledelse og governance er centralt for vores forretning hos Frokostfirmaet. Vi tror på, at god selskabsledelse er afgørende for at opfylde vores mål og opretholde en positiv indvirkning på samfundet. Her er nogle af vores kerneværdier og tiltag:


Dialog og samfundsansvar:
Vi prioriterer en konstruktiv dialog med vores interessenter og lokalsamfund. Vi forstår, at vores succes er tæt knyttet til vores evne til at imødekomme deres behov og forventninger. Derfor tager vi vores samfundsansvar alvorligt og engagerer os aktivt i initiativer, der gavner samfundet omkring os.


Gennemsigtighed og åbenhed:
Vi stræber altid efter at opnå størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i vores aktiviteter og beslutningsprocesser. Dette inkluderer vores miljømæssige og sociale resultater samt vores corporate governance-struktur. Vi tror på, at åbenhed skaber tillid og bæredygtige relationer.


Ansvarlig beslutningstagning:
Vi integrerer ansvarlig beslutningstagning i vores forretningspraksis. Dette indebærer at afveje økonomiske mål med sociale og miljømæssige hensyn for at sikre, at vores aktiviteter bidrager til en bæredygtig fremtid.


Kontinuerlig forbedring:
Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores corporate governance og ledelsespraksis. Dette inkluderer regelmæssige evalueringer, benchmarking og tilpasning til bedste praksis inden for ansvarlig ledelse.


Vores engagement i ansvarlig ledelse og governance er ikke kun en forpligtelse over for vores virksomhed, men også over for samfundet som helhed. Vi er fast besluttet på at forblive et eksempel på ansvarlig og effektiv ledelse i vores branche.

Lokal samfund

Hos Frokostfirmaet vægter vi vores samarbejde med små og mellemstore frokostleverandører med mange ansatte meget højt. Disse leverandører spiller en afgørende rolle i deres lokalsamfund, og vi er dedikerede til at støtte dem i at levere god mad, der er lavet fra bunden og transporteret lokalt. Vi tror på, at bevare den lokale produktion er en måde at bevare autenticiteten og kvaliteten af de måltider, vi leverer.

Vores direktør, Simon Bowall, er en aktiv deltager i DFCL brancheforeningens bestyrelse. Han arbejder dedikeret på at sikre, at små og mellemstore aktører inden for frokostlevering får den nødvendige støtte for at konkurrere på lige fod med de store spillere. Samtidig stræber han efter at løfte hele branchen og gøre den mere attraktiv for kompetente og engagerede medarbejdere.

Vores mål er at opretholde en tæt forbindelse til vores lokale partnere og samarbejdspartnere, da vi mener, at vores succes er uløseligt forbundet med deres trivsel og det lokalsamfund, vi betjener.

Ansvarlig ledelse

I vores strategi for governance prioriterer vi stærke og sunde relationer med alle vores interessenter som afgørende for en bæredygtig vækst i vores forretning hos Frokostfirmaet. Vi tror på gennemsigtighed og integritet i vores interaktioner med leverandører, kunder og andre interessenter. Her er nogle af vores nøglehandlingstrin og resultater:


Styrket dialog med interessenter:
Vi arbejder løbende på at styrke dialogen med vores leverandører og kunder. Dette inkluderer regelmæssige møder, feedbacksessions og åbne kanaler for kommunikation, så vi kan forstå og imødekomme deres behov og forventninger bedre.


Nul-tolerance overfor korruption og bestikkelse:
Vi har en strikt politik om nul-tolerance overfor korruption og bestikkelse i vores organisation. Vi træner løbende vores ledere og medarbejdere i at håndtere situationer, der involverer disse spørgsmål, forsvarligt og etisk.


Resultater i antal:
I vores seneste rapportering for 2022/2023 har vi noteret, at der ikke har været nogen bekræftede tilfælde af korruption eller bestikkelse i vores organisation i det pågældende tidsrum. Dette afspejler vores vedvarende indsats for at opretholde høje standarder for ansvarlig ledelse og integritet.


Vores mål er at opretholde disse høje standarder for governance og at fortsætte med at forbedre vores relationer med interessenter. Vi er fast besluttede på at bevare integritet og gennemsigtighed i vores forretning og skabe et miljø, hvor vores interessenter kan have tillid til vores handlinger og beslutninger.

Antal bekræftede tilfælde af korruption

0,00

 

2022/2023

Antal bekræftede tilfælde af bestikkelse

0,00

 

2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified