ImpactReport™

Jysk Palleimport A/S

CVR DK43361104

2023-10-02

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

6,05

ton

--

CO2e Scope 2

11,6

ton

--

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

324.073

MJ

--

Vandforbrug

250

m3

--

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

15,0

%

--

Sygefravær

4,00

Dage/FTE

--

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsarbejdsstyrke

5,00

 

--

Kvindelige fuldtidsansatte

35,0

%

--

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

--

Fastholdelsesgrad af kunder

90,0

%

--

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

0

 

--

Lønforskel CEO

0,30

CEO : Ansatte

--

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet i Havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Livet på Land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
6,05
ton
Total CO2e emission i Scope 2
11,6
ton
Årligt energiforbrug
324.073
MJ
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
Årligt vandforbrug
250
m3

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
5,00
 
Andel kvinder af fuldtidsansatte
35,0
%
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
15,0
%
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
Medarbejderomsætning
0,00
%
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
4,00
Dage/FTE
Fastholdelsesgrad af kunder
90,0
%

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
0,30
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified