ImpactReport™

MIRALIX A/S

CVR DK26231345

14.06.2024

En besked fra ledelsen

En besked fra ledelsen:
Som software- og servicevirksomhed påvirker vi i Miralix primært miljøet via vores affald, energiforbrug og transport. Det er vigtigt for os at reducere det miljø aftryk, vi sætter, samt hjælpe vores kunder med at gøre det samme. 
 
 Vores primære miljø fokusområde er at arbejde med energioptimering i hele vores serviceleverance, lige fra produktudvikling, hen over installation og dagligt drift, for derved at give kunderne mulighed for at få en grøn kontaktcenterløsning. 
 
 Vores miljømål omsættes til handling ved årlige initiativer, der samtidig understøtter FN's 17 verdensmål. 
 
 Vi lægger vægt på høj kvalitet og stærke, langsigtede relationer, både i forhold til vores kunder, leverandører og medarbejdere. 
 
 I Miralix tror vi på, at med troværdighed kommer vi længst, og derfor ønsker vi at være en troværdig leverandør, samarbejdspartner og arbejdsplads, når det handler om bæredygtighed, socialt ansvar og governance.
Kasper Kirkeby
Miralix A/S

Minimere miljøbelastning

Konkret ønsker vi at:
  • Beskytte miljøet via omtanke og bæredygtighed i vores tankegang og ledelsessystem, derfor har ledelsen besluttet at implementere principperne fra ISO 14001 som miljøledelsessystem, og lade os certificere heri.
  • Imødekomme de grønne behov vores kunder og partnere efterspørger, via ressourceoptimering i vores softwareløsninger og ydelser.
  • Digitalisere hvor vi kan i hele serviceleverancen.
  • Vores indkøb og valg af leverandører skal understøtte vores miljøpolitik.

CO2 og klima

Vores påvirkning af miljø og klima stammer primært fra CO2-udledning og fra vores forbrug af elektricitet. Vores CO2-udledninger skyldes primært den transport vi har i forbindelse med kundebesøg, samt strøm ifm. udvikling af vores software.
Derfor arbejder vi på at reducere vores CO2-udledning, via udskiftning af firmabiler og optimering af serviceleverancen, så møder, uddannelse og idriftsættelse kan foregå online i stedet. Når vi udvikler og designer vores produkter tænker vi ligeledes bæredygtigheden ind, til gavn for både os selv, vores kunder og ikke mindst miljøet.
Vi er stolte af at have minimeret udledning af CO2 med samlet 20 ton sammenlignet med sidste regnskabsår. 

CO2e Scope 1

48,1

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

11,3

ton

2022/2023

Energi og ressourcer

Af specifikke tiltag for at reducere vores energiforbrug, har vi automatisk "tænd og sluk" på lyset i vores bygning. Ligeledes er der solceller på taget, der i kombination med indkøb af grøn strøm sikrer, at driften af vores forretning er i balance med både miljø og pris. 
 
Vores vandforbrug er steget siden sidste år, forklaringen herpå skal findes i,  vi er tilbage på normal drift efter corona, og at vi er vækstet i antallet af medarbejdere. 

I vores daglige drift, såvel som på vores hosting lokation til vores kunder, har vi valgt kun at indkøbe 100% grøn strøm. 

Energiforbrug

710.891

MJ

2022/2023

Vandforbrug

184

m3

2022/2023

Socialt engagement

Miralix´ langsigtede succes er afhængig af at tiltrække de bedste medarbejdere. Det er vigtigt for os, at fremstå som en troværdig og social ansvarlig virksomhed. For at understøtte dette, indgår vi f.eks. i samarbejde med Hedensted Kommune omkring Code of Care, hvor vi kan hjælpe med at  få flere socialt udfordrede ind på arbejdsmarkedet. 

Sociale forhold

Hos Miralix er det vigtigt, at vores medarbejdere syntes det er et godt sted at arbejde. Den tætte dialog er vigtig og vi prioriterer det højt,  at sikre den gode arbejdsdag for alle.

De sociale forhold på arbejdspladsen er vigtige igennem en arbejdsdag hos Miralix,  ikke mindst når vi er i vækst og er blevet 7 mere end sidste år. Den gode relation skabes igennem god og respektfuld dialog på tværs af afdelinger og medarbejdere. Vi afholder løbende sociale arrangementer af forskellig form, for også at skabe gode oplevelser og sammenhold, der ikke kun er arbejdsrelateret.

Fuldtidsansatte

50,0

 

2022/2023

Sygefravær

8,00

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere - den rette til opgaven

Vi ønsker en arbejdsplads, der giver en bred vifte af mennesker mulighed for at bruge deres kompetencer, i det tidsrum de kan rumme, til glæde for vores kunder. Vi har i år fulgt vores strategiske mål om yderligere ansættelser og er stolte af,  at være en attraktiv arbejdsplads med stor søgning. 

Andelen af kvinder i ledelsen er 43% og det er vores målsætning at bevare en jævn fordeling, så vi har balancerede beslutninger på alle niveauer af organisationen. I år er vi gået fra 6  til 7 personer i ledelsen. Det er vi rigtig glade for, da det at vækste og forbedre vores forretning er essentielt for den gode kundeoplevelse og medarbejdertilfredshed. 

Det er vigtigt at vi ansætter dygtige ressourcer, som bidrager til Miralix forretningen, lige som det er vigtigt at vi får socialt velfungerende medarbejdere, der er en del af Miralix teamet. Ved ansættelse udøves der ikke forskelsbehandling.


Fuldtidsansatte

50,0

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

22,0

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

0,98

Mænd : Kvinder

2022/2023

Kvinder i øvre ledelseslag

43,0

%

2022/2023

Governance

Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. 

Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. Det mener vi, at alle vores interessenter har krav på.

Ansvarlig ledelse

Solide langsigtede beslutninger i bestyrelsen er grundlaget for en stærk fremtidig konkurrencekraft. Vi lægger derfor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat på kompetencer, samt at bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt ved møderne. Vi har et mål om 90% fremmøde på bestyrelsesmøder. 
 
At ansætte de rette kompetencer og derigennem at sikre den bedste sammensætning i teams og til opgaver, er en høj prioritet hos ledelsen i Miralix. Vores politik på området er med til at sikre et stærkt fundament i vores forretning.

Den røde tråd fra de strategiske beslutninger til de operationelle gøremål er essentiel for os i Miralix, så vi sikrer kontinuerlighed og fremdrift via vores velimplementerede ledelsessystem.

Kvindelige fuldtidsansatte

22,0

%

2022/2023

Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder

100

%

2022/2023

Ansvarlig serviceleverance

Gennemsigtigheden i vores serviceleverance, gør det nemmere for vores kunder at stole på os som leverandør. Vi gør det, som vi siger, vi gør. 

Som bevis herfor, får vi hvert år lavet en uafhængig revisors ISAE3000-erklæring, der netop har til formål at garantere over for vores kunder, at vi holder ord. Erklæringen beskriver vores service Miralix Online og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger samt øvrige kontroller. Den dækker samtidig vores projektimplementering, softwareudvikling og support.

Derudover har vi en ISO14001 certificering omkring bæredygtighed, der sikre at vi aldrig i det daglige, glemmer dette vigtige fokusområde. 
 
Troværdighed kommer ikke af sig selv, det skal der arbejdes for at opnå og vedligeholde, og det gør vi hver dag i Miralix.

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi laver denne bæredygtighedsrapport i forbindelse med årsrapporten udarbejdes. Data er opgjort pr. 31.03.2023.  
Kilder til data er vores udgifts-system, HR-system, løn-system, ledelsessystem samt referater fra bestyrelsesmøder. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
48,1
ton
2022/2023
Total CO2e emission i Scope 2
11,3
ton
2022/2023
Årligt energiforbrug
710.891
MJ
2022/2023
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
100
%
2022/2023
Årligt vandforbrug
184
m3
2022/2023

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
50,0
 
2022/2023
Andel kvinder af fuldtidsansatte
22,0
%
2022/2023
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
43,0
%
2022/2023
Lønforskel mellem kønnene
0,98
Mænd ifht. kvinder
2022/2023
Medarbejderomsætning
6,80
%
2022/2023
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
8,00
Dage/FTE
2022/2023

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2022/2023
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
6
 
2022/2023
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022/2023

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified