ImpactReport™

NMT EL-SERVICE ApS

CVR DK28845936

20.05.2024

Bæredygtighedsrapport 2022

Velkommen til bæredygtighedsrapport fra
NMT El-Service gældende for 2022.


NMT El-Service er autoriseret elinstallatør- og elektrikervirksomhed med rødder tilbage til 1982. Altså længe før bæredygtig udvikling og FN's verdensmål kom øverst på verdenssamfundets agenda.

Hos NMT El-Service har fokus dog altid været rettet mod at drive en ordentlig og sund virksomhed. Derfor er det naturligt for os at bidrage til en bedre fælles fremtid ved at tage vores del af ansvaret for bæredygtig udvikling – både når det kommer til miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter.

Rapport om bæredygtig udvikling for NMT El-Service viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtig udvikling via udvalgte nøgletal og verdensmål.

- o -

Denne bæredygtighedsrapport er baseret på FSRs ESG hoved-
og nøgletal samt FNs verdensmål.

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 

FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

Bæredygtig udvikling

Gennem rådgivning, installation og service af energieffektive tekniske løsninger hjælper vi vores kunder med at reducere deres klimaaftryk og CO2-udledning. Arbejdet hos kunderne er en stor del af vores bidrag til samfundets bæredygtige udvikling. 

Samtidig lægger vi stor vægt på, at vi som virksomhed handler ansvarligt. Vi er opmærksomme på miljøbelastningen fra vores aktiviteter og har fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel. Vi bakker derfor op om FN’s 17 verdensmål med særligt fokus på udvalgte verdensmål. 

Siden 2020 har vi udgivet bæredygtighedsrapporter med CO2-aftryk opgjort i Scope 1 og Scope 2. 

Arbejdet med bæredygtig udvikling, rapportering og dokumentation er en proces, som vi løbende bliver klogere på og forsøger at optimere.
Niels Martin Thomsen
Direktør, NMT El-Service

Om NMT El-Service

NMT El-Service er autoriseret elinstallatør- og elektrikervirksomhed med hovedsæde i Risskov i det nordlige Aarhus samt afdelinger i Ebeltoft og Herning. Geografisk dækker NMT El-Service primært Øst- og Midtjylland, men virksomheden løser også specialopgaver andre steder i landet.

Historisk går rødderne går tilbage til 1982. Den nuværende form fik NMT El-Service i 2005, da Niels Martin Thomsen overtog Smedegaards El-service efter 11 års ansættelse som elinstallatør. 

Fra årsskiftet 2021/2022 har Niels Martin Thomsen som led i et planlagt generationsskifte overdraget 2/3 af virksomheden til medarbejderne Martin Søndergaard og Jari Nymann. Hver af de tre indehavere ejer i dag 1/3.

Løsninger og kunder

NMT El-Service udfører og servicerer alle former for eltekniske installationer hos:
 • Erhverv
 • Industri
 • Offentlige institutioner
 • Private kunder
 • Ejendomme
Vi understøtter grøn omstilling, når vi hos kunderne rådgiver om, installerer og servicerer eltekniske løsninger, der bidrager til reduceret energiforbrug og lavere CO2-udslip. Herunder blandt andet:
 • Energioptimering fx via udskiftning af traditionelle lyskilder med LED
 • Intelligent styring af installationer i boligen
 • Solceller
 • Varmepumper
 • Ladestandere til elbiler

Vores CO2-aftryk

CO2-aftrykket hos NMT El-Service for 2022 er opgjort samlet for virksomhedens tre lokationer på Scope 1 og Scope 2. Opgørelsen omfatter således hovedlokationen i Risskov v/Aarhus samt afdelingerne i Ebeltoft og Herning.

Transport koster CO2

Transport udgør den absolut tungeste post i CO2-regnskabet hos NMT El-Service. 

Derfor arbejder NMT El-Service løbende på at øge andelen af nul- og lavemissionskøretøjer. I forbindelse med alle nyindkøb vurderes det, om kørselsbehovet kan dækkes af el- eller hybridbil. Alternativt prioriteres højst mulige energiklasse. 

Ambitionen er, at nul- og lavemissionskøretøjer udgør 50 % af bilflåden i 2030 hos NMT El-Service.

Første fossilfri varebil

Den første eldrevne varevogn hos NMT El-Service blev leveret i slutningen af december 2022. Elvarebilen er derfor ikke medtaget i 2022-bæredygtighedsrapporten.

Læs nyhed om den første fossilfri varebil hos NMT El-Service

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner og overholder dermed den internationale standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

72,7

ton

2022

CO2e Scope 2

4,48

ton

2022

Energi, miljø og klima

Opgørelsen omfatter det samlede forbrug på alle NMT El-Services lokationer i Aarhus, Ebeltoft og Herning.

Hos NMT El-Service er vi opmærksomme på miljøbelastningen fra vores aktiviteter. På hovedlokationen i Risskov v/Aarhus har vi derfor installeret varmepumpe og solcelleanlæg på taget. Alle lyskilder på lokationen er udskiftet til LED.

Energiforbrug

1.114.145

MJ

2022

Vandforbrug

91,1

m3

2022

Socialt engagement

Dygtige og veluddannede medarbejdere i trivsel er fundamentet for NMT El-Service og branchens fremtid. 

Uddannelse af lærlinge er derfor en væsentlig samfundsopgave, som NMT El-Service lægger en stor indsats i at være med til at løfte. 

Samtidig har vi konstant fokus på kompetenceudvikling, motivation og fastholdelse af vores medarbejdere.

Medarbejdere og sociale forhold

Dygtige og veluddannede medarbejdere i trivsel er fundamentet for NMT El-Service.

Ordentlige arbejdsforhold

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder alle hos NMT El-Service på dansk overenskomst. Det sikrer samme minimumsløn til alle og arbejdsforhold, der lever op til gældende regler og lovgivning.

Tæt daglig dialog med nærmeste leder er vigtigste håndtag til at sikre motivation, trivsel og fastholdelse blandt medarbejderne hos NMT El-Service. Desuden har alle medarbejdere hos NMT El-Service en årlig MUS-samtale med nærmeste leder, hvor trivsel, jobindhold samt efter- og videreuddannelse drøftes og besluttes. 

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Sidemandsoplæring er det vigtigste værktøj i værktøjskassen til at styrke medarbejdernes udvikling og faglige niveau samt sikre indgående viden om kundernes installationer. For kunderne betyder det, at medarbejdere fra NMT El-Service hurtigt kan erhverve sig ny viden og fastholde nødvendig viden om arbejdet.

Desuden deltager alle medarbejdere fra NMT El-Service løbende i relevante, lovpligtige og godkendte kurser/uddannelser udbudt af for eksempel producenter, leverandører samt arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. 

Efter- og videreuddannelse aftales individuelt med nærmeste leder – primært med udgangspunkt i kompetenceskema med vurderingsnøgle fra 1-4 fra kvalitetsledelsessystemet hos NMT El-Service. 

Trivsel som fundament for fastholdelse 

Et godt arbejdsmiljø skaber solidt fundament for fastholdelse. Derfor prioriterer NMT El-Service at holde interne fyraftensmøder 5-10 gange årligt. Møderne sikrer, at medarbejderne er velorienterede om status, planer og nyt fra branchen.  Desuden er NMT El-Service i årets løb vært ved forskellige sociale arrangementer såsom julefrokost, firmature med og uden familier samt koncerter. De sociale arrangementer understøtter medarbejdernes tilknytning til virksomheden og det gode kollegaskab. 

Sygefravær

Sygefraværet lå i gennemsnit på fem dage pr. fuldtidsmedarbejder i 2022, hvilket pga. én langtidssygemelding var højere end normalt. Til sammenligning lå sygefraværet i 2021 i gennemsnit på to dage pr. fuldtidsmedarbejder. 

Anciennitet og medarbejderomsætning

I 2022 var gennemsnitsancienniteten hos NMT El-Service 11 år. Fire medarbejdere forlod NMT El-Service i løbet af året, hvilket giver en markant højere medarbejderomsætning (19 %) end i 2021, hvor medarbejderomsætningen lå på 6 %. Stigningen giver ikke umiddelbart anledning til bekymring, da forklaringen for flere af fratrædelserne skal findes i ønsket om personlig og faglig kompetenceudvikling på fuld tid.

Fuldtidsansatte

21,0

 

2022

Sygefravær

5,00

Dage/FTE

2022

Medarbejderomsætning

19,0

%

2022

Lærlinge er fremtiden

NMT El-Service opfatter uddannelse af lærlinge som en væsentlig samfundsopgave, som alle i branchen bør være med til at løfte. Derfor indgår NMT El-Service løbende uddannelsesaftaler med EUD’er, EUX’er og voksenlærlinge. 

Vi tager ansvar for, at de får en god uddannelse og færdiguddanner én til to lærlinge hvert år. Indsatsen bidrager til øget kompetenceniveau i samfundet generelt og inden for elfaget.

Lærlinge i forhold til fuldtidsansatte

Ambitionen er, at andelen af lærlinge i forhold til antal fuldtidsansatte altid ligger på omkring 30 % hos NMT El-Service.

I 2022 udgjorde andelen af lærlinge således 29 %, heraf var to voksenlærlinge, hvilket er et fald på 17 % i forhold til 2021. Antallet af lærlinge i 2022 er dog uændret i forhold til året før. Faldet i andelen skyldes alene, at NMT er gået fra 17 til 21 fuldtidsansatte.

NMT El-Service færdiguddanner dermed forsat én til to lærlinge hvert år. Heraf er flere af de nyuddannede elektrikere blevet fastansat efter endt uddannelse.

Alle indgåede uddannelsesaftaler i 2022 dækkede den fulde læretid

Praktikanter

NMT El-Service byder hvert år velkommen til en række praktikanter fra grundskoler, erhvervsskoler og maskinmesterskolen. 

I 2022 har NMT El-Service modtaget:

 • fire skolepraktikanter (korte ophold) 
 • én værkstedspraktikant (længere ophold)

Vi støtter lokalt

Hos NMT El-Service ser vi vores eltekniske kompetencer i tæt sammenhæng med de byer og områder, som vi selv er en del af. Vi har fokus på de synergier, vi kan være med til at skabe. Vi bidrager til byers vækst ved blandt andet at understøtte vores kunders bæredygtige strategier og have fokus på deres potentiale inden for energieffektivitet. 

Lokalforankring

Vi tror på, at tilstedeværelse og opbakning i de lokalområder, som vi selv er en del af bidrager til udvikling og liv. Derfor har vi fysiske lokationer i Risskov v/Aarhus, Ebeltoft og Herning.

Læs om vores lokale afdelinger

Lokale sponsorater

NMT El-Service deltager også som sponsor i foreninger og til lokale arrangementer, fordi vi ønsker at bakke op om de lokale ildsjæle som medvirker til, at der sker forskellige aktiviteter i lokalområderne, hvor vi er repræsenteret.

Læs om nogle af vores sponsorater

Kønsdiversitet

Elinstallationsbranchen har altid været og er fortsat en branche, der tiltrækker flest mænd. Dette afspejler sig tydeligt i fordelingen af køn blandt medarbejderne og i ledelsen hos NMT El-Service. 

Hos NMT El-Service har vi ikke haft kvindelige montører, elektrikere eller elinstallatører ansat i 2022.  

Antallet af kvindelige fuldtidsansatte er uændret i forhold til 2021. Faldet fra 6 % til 5 % skyldes alene, at NMT er gået fra 17 til 21 fuldtidsansatte.

Fuldtidsansatte

21,0

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2022

Lønforskel mellem køn

1,60

Mænd : Kvinder

2022

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022

Ledelse

NMT El-Service fik sin nuværende form i 2005, da Niels-Martin Thomsen overtog Smedegaards El-service efter 11 års ansættelse som elinstallatør.

Frem til udgangen af 2021 drev han virksomheden alene under navnet NMT El-Service.

Fra årsskiftet 2021/2022 har Niels Martin Thomsen som led i et planlagt generationsskifte overdraget 2/3 af virksomheden til medarbejderne Martin Søndergaard og Jari Nymann. Hver af de tre indehavere ejer 1/3. 

Virksomheden etablerede i den forbindelse en bestyrelse bestående af en bestyrelsesformand og tre bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere om virksomhedens historie

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022

Lønforskel CEO

1,20

CEO : Ansatte

2022

FN's Verdensmål

Hos NMT El-Service har valgt at fokusere på, hvor vi kan gøre den største forskel. Derfor har vi udvalgt to overordnede temaer inden for bæredygtig udvikling, som er i tråd med vores værdier og væsentlige i vores branche:

- Klima og miljø
- Medarbejdere og mennesker

Klima og miljø

Vi bidrager til optimering af ressourceforbruget via ’orden i eget hus’. Desuden er rådgivning, installation og service af energieffektive tekniske løsninger hos vores kunder en stor del af vores bidrag til et grønnere aftryk.

Med udgangspunkt i temaet ’Klima og miljø’ fokuserer vi primært på verdensmålene 7 og 17. Arbejdet omfatter både vores bidrag gennem ydelser til kunder og vores egen indsats.

Medarbejdere og mennesker

Vi tager aktivt medansvar for det samfund, som vi er en del af og de mennesker, som vi omgiver os med. Vi stræber efter, at sikkerheden, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i top.

Med udgangspunkt i temaet ’Medarbejdere og mennesker’ har vi prioriteret verdensmålene 8 og 11.

Læs mere om vores tilgang til bæredygtig udvikling

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Denne rapport for bæredygtig udvikling er udarbejdet af NMT El-Service på baggrund af data, der er opgjort ultimo 4. kvartal eller for året 2022. Kilder til data er opgørelser fra blandt andet energiselskab, vandforsyning, lønsystem samt intern registering.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
72,7
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
4,48
ton
2022
Årligt energiforbrug
1.114.145
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
49,0
%
2022
Årligt vandforbrug
91,1
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
21,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
1,60
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
19,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,00
Dage/FTE
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
1
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,20
CEO ifht. ansatte
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified