ImpactReport™

Brødsgaard ApS

CVR DK37938440

17.07.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

27,3

ton

2022

CO2e Scope 2

2,15

ton

2022

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

205.808

MJ

2022

Vandforbrug

8,00

m3

2022

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

5,00

%

2022

Sygefravær

2,00

Dage/FTE

2022

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

18,0

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

5,00

%

2022

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2022

Fastholdelsesgrad af kunder

75,0

%

2022

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022

Lønforskel CEO

0,00

CEO : Ansatte

2022

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Afskaf Fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Stop Sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling Mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mindre Ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet i Havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Livet på Land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet

Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
27,3
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
2,15
ton
2022
Årligt energiforbrug
205.808
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
Ej opgjort
 
Årligt vandforbrug
8,00
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
18,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
5,00
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
5,00
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
25,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
2,00
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
75,0
%
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
0,00
CEO ifht. ansatte
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified