Ambitioner for Petrowsky Gruppen

Ambitioner for Petrowsky Gruppen:
Vi skaber i et nærværende, visionært og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder markedets bedste løsninger med fokus på bæredygtighed. Vi driver en sund og lønsom vækstvirksomhed gennem partnerskaber og stærke relationer.
 
Vi tiltrækker, udvikler og fastholder branchens dygtigste kollegaer. Vores succes bygger på markedets højeste kunde- og medarbejdertilfredshed.

Vi arbejder med menneskers sundhed, trivsel og forbrug for en grønnere fælles fremtid gennem bæredygtige løsninger indenfor vand, luft og energi.
 
Vi skaber og udfører tekniske VVS- og ventilationsløsninger fra idé til produktion gennem bæredygtigt håndværk og projektering for primært professionelle kunder og gennem stærke relationer.
Simon Petrowsky
Petrowsky Gruppen ApS

Mod mindre miljøbelastning

For at fastholde Petrowsky's konkurrencekraft og imødekomme kundernes behov for klimavenlige løsninger, er det afgørende, at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser, herunder særligt CO2, men også fokuserer på forbrug af naturressourcer, genbrug og genanvendelse. Vores ambition er sikring af, at vores kunder får rådgivning omkring miljø- og bæredygtige løsninger indenfor områderne vand, luft og energi. Derfor har vi blandt andet valgt at arbejde målrettet med verdensmålene 3, 4, 7 og 17 i vores forretning. 

CO2 og klima

Petrowsky vil løbende foretage udskiftning af bilflåden til biler med et mere energivenligt forbrug. Vi vil arbejde på at minimere forbrug af elektricitet, opvarmning af lokaler og vandforbrug. Desuden vil vi optimere arbejdsprocesser for derigennem at nedbringe ressourceforbrug og fokusere på  leverandører med grønne profiler. Vores målsætning er at være klimaneutrale i ÅR X. 

CO2e Scope 1

137

ton

2022

CO2e Scope 2

3,38

ton

2022

Energi og ressourcer

Af specifikke tiltag for at reducere vores energiforbrug kan nævnes, at vi skifter så vidt muligt bilflåden til hybridbiler, har installeret varmeautomatik og berøringsfri blandingsbatterier og har automatik på lys i produktion/lager. Det betyder, at vi kan sikre en så effektiv drift som muligt, med en gevinst for både miljø og pris. 

Energiforbrug

787.594

MJ

2022

Vandforbrug

62,2

m3

2022

Socialt engagement

Petrowsky's langsigtede succes er afhængig af at tiltrække dygtige medarbejdere, der samtidig kan leve op til virksomhedes værdisæt. Det er derfor et vigtigt element i strategien at sikre, at vi er attraktive over for nye talenter, og at vi har et bredt felt af kvalificerede ansøgere.   
I håbet om at fremtidens arbejdskraft forsat og i højere grad vil vælge en erhvervsuddannelse besøger vi lokaler skoler med inspirerende foredrag om fremtiden i en spændende branche som er en væsentlig bidragsyder til den grønne omstilling.

Sociale forhold

Petrowsky's sociale engagement har særligt fokus på at fremme det nære. Vi vil være en attraktiv og ejerdrevet arbejdsplads, hvor vi spiller hinanden gode og fokuserer på mennesket. Derfor tager vores strategi udgangspunkt i værdier, der overordnet set betyder, at vi skal gøre en forskel for hinanden såvel som for kunderne. Vi holder blandt andet workshops hvor Petrowsky teamet arbejder med de forskellige værdier og den overordnede strategi for koncernen.
Vi støtter lokalsamfundet gennem gennem sponsorater osv.

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2022

Sygefravær

8,66

Dage/FTE

2022

Medarbejdere og kunder

Vores samarbejde med kunder og medarbejdere bygger på langvarige tillidsfulde relationer med fokus på troværdighed og gensidig respekt. Vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde branchens bedste kollegaer med mennesker i centrum og mening i opgaverne. Vi  har en ambition om at nedbringe sygefravær i 2025 til  5 dage imod nuværende 8,66 dage i gennemsnit. Dette skal ske ved fokus på ledelse , hvor vi  bl.a. arbejder med  nærvær og trivsel på arbejdspladsen.  Vi vil også nedbringe medarbejderomsætningen til 10 % i 2025 mod nuværende 13,7 hvilket  blandt andet skal  ske via ovenstående arbejde med nærvær og trivsel, men også arbejdet med bedre og målrettet uddannelse skal fastholde medarbejdere i en længere periode.  Vi har desuden en målsætning om at andelen af elever skal udgøre minimum 20% af den totale udadgående arbejdsstyrke. I 2022 udgjorde andelen af elever 26,5%. Helt overordnet ønsker  Petrowsky en arbejdsplads, der giver vores kollegaer mulighed for at mestre opgaverne i tætte sociale relationer med kollegaer og kunder til glæde for alle. 


Fuldtidsansatte

46,0

 

2022

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2022

Mænd i bestyrelsen

3

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

4,35

%

2022

Governance

Vi mener, at god selskabsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. 

Ansvarlig ledelse

Solide langsigtede beslutninger i bestyrelsen er grundlaget for en stærk fremtidig konkurrencekraft. Vi lægger derfor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat på fx kompetencer, alder og køn samt at bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt ved møderne. Vi har et mål om 100% fremmøde på bestyrelsesmøder og en andel af kvinder i bestyrelsen på minimum 20%, svarende til ét medlem. 

Kvinder i bestyrelsen

2

 

2022

Lønforskel CEO

1,52

CEO : Ansatte

2022

FN's Verdensmål


Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.
Vi har valgt følgende strategiske indsatser under de enkelte klimamål

Sundhed og trivsel
 • Arbejder aktivt med erstatninger af kemiske stoffer
 • Registrerer både ulykker og nærved ulykker og håndterer disse så gentagelser undgås
 • Vurderer indeklimapåvirkninger ved dimensionering og installation af ventilationssystemer.
 • Vurderer leverede tekniske løsninger for arbejdsmiljø og sikkerhed ved drift, service og vedligeholdelse
 • Fokus samt reducere sygefravær mest muligt
 • 2024 - Afholder trivselsmålinger
 • 2024 - Ønsker at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem som ISO 45001

Kvalitetsuddannelse
 • Indgår lærlingeaftaler, vi ønsker at 20 % af vores medarbejdere er elever
 • Vi arbejder mod en succesrate på 90 %, eleven skal ønske at forsætte hos os og vi skal ønske at fastholde efter endt uddannelse
 • Vi ansætter voksenlærlinge
 • Har indført procedure for god modtagekultur og on-boarding af alle ny medarbejdere herunder også elever.
 • Rekruttere flere kvinder hvis muligt
 • Systematisk kompetenceudvikling af vores medarbejdere
 • Indgår i samarbejder med erhvervsuddannelser.
 • Indgår i samarbejde med lokale folkeskoler
 • Tilbyder erhvervspraktik til folkeskoleelever
 • 2024 - Udvikling af program for "Petrowsky Talent"

Bæredygtig Energi
 • Rådgiver om- og arbejder med installation af f.eks. fjernvarme, varmepumper samt udnyttelse af overskudsvarme fra processer i industrien
 • Tager dialog med bygherrer o.a. om bæredygtigt byggeri og energieffektive løsninger, herunder intelligente bygninger
 • Minimere og styrer forbrug af energi i egne bygninger
 • 2024 - Installerer ladestandere til elbiler på virksomheden til brug for medarbejdere og kunder
 • 2024 - Udarbejder bæredygtighedsrapport herunder CO2 regnskab
 • 2024 - Ønsker at indføre et miljøledelsessystem som ISO 14001

Partnerskaber for handling
 • Indgår samarbejder med kunder og leverandører om udvikling/etablering af bæredygtige løsninger der kan reducere CO2 aftryk.
 • Effektive processer i samarbejdet med vores store kunder, reducere dobbelt arbejde og unødige processer for et mest muligt rentabelt samarbejde for alle parter.
 • Fairness i vores forretningsrelationer, der bygger på langvarige tillidsfulde relationer.
 • Indgår samarbejde om håndtering/tilbagetagningsordning på affalds- og spildprodukter.
 • Indgår samarbejde med leverandør om reduktion af papforbrug, emballage i returbar indpakning via retursystem.
 • Indgå samarbejde om at sikre de råvarer og materialer der indkøbes, er produceret under forhold, der lever op til basale arbejdstager- og menneskerettigheder.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Appendiks

Data for denne rapport tager udgangspunkt i årsrapporten 2022. Kilder til data er vores økonomisystem, HR-system, løn-system samt referater fra bestyrelsesmøder. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
137
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
3,38
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 3
34,9
ton
2022
Årligt energiforbrug
787.594
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
41,8
%
2022
Årligt vandforbrug
62,2
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
46,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
4,35
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
1,00
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
13,7
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
8,66
Dage/FTE
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
2
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
1,52
CEO ifht. ansatte
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified