ImpactReport™

SANDERUM SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED A/S

CVR DK38011219

16.04.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.


Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

En besked fra ledelsen

Hos os finder du et alsidigt og moderne smedeværksted med en  fleksibel indstilling og en unik evne til omstilling. Vi står klar til at løse store som små opgaver i en god kvalitet. Vi har langsigtede relationer med mange af vores kunder.
 Vores virksomhed har eksisteret gennem flere generationer, og skulle også gerne eksistere i flere generationer frem. Her er arbejdet med klima blevet en del af forretningen. Vi vil gerne nedbringe vore Co2 udledning og afsæt på klimaet. Vi har blandt andet skiftet oliefyr ud med luft-vand varmepumper, optimeret belysningen og i gang med at ændre arbejdsprocesser så de er mere klimavenlige. Derudover arbejder vi med biodiversiteten på vores udenoms arealer.
Vores sociale ansvar for bogligt svage og andre udfordret mennesker ligger dybt i virksomhedens kultur, og det arbejde er for os meget givtigt og vigtigt.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol). Vi arbejder på at reducere vores CO2 udledning via optimering af arbejdsprocesser.

Kontorbygning bliver opvarmet med en luft-vand varmepumpe. 
Vores  3 biler er af nyere dato, så de også kan køre i miljøzoner. De har alle partikelfilter.

CO2e Scope 1

42,3

ton

2022/2023

CO2e Scope 2

6,82

ton

2022/2023

Miljø, energi og ressourcer

Af specifikke tiltag for at reducere vores energiforbrug, har vi igangsat flere initiativer. Vi arbejder blandt andet på at afdække muligheden for at blive selvforsynende med strøm. Det betyder at vi kan sikre en så effektiv drift som muligt, med en gevinst for både miljø og pris.

Vi genbruger så vidt det er muligt papkasser som vi modtager varer i. Klude i produktionen er fortrinsvis kasserede håndklæder, lagner o.lig. som medarbejder og familien aflevere, når de ikke ønsker dem længere. Vi køber gerne brugte paller som benyttes dels i produktionen og i forbindelse med forsendelsen af vores varer.
Vi er ved at undersøge hvor meget af vores strøm som bliver produceret som grøn strøm ved vores udbyder, samt hvilke muligheder vi har for at skifte til grøn strøm.
Forbruget af plasticposer er reduceret væsentligt, plastickaffekopper er udfaset og skiftet ud med genanvendelige alternativer. 

Der er indført affaldssortering på hele virksomheden.  Alt vores metalaffald sorteres og sendes til genanvendelse.

Energiforbrug

937.369

MJ

2022/2023

Vandforbrug

304

m3

2022/2023

Sociale forhold

Vi har et fast samarbejde med kommuner om jobprøvningspladser i virksomheden, med henblik på at få afklaret borgerne til varigt arbejde. Dette samarbejde har vi haft igennem mange år og vi har hjulpet mange mennesker videre i deres arbejdsliv. 

Af medarbejderstaben er 3 lærlinge, og en flexjobber.

Vi har haft fuldtidsmedarbejder som har været langtidssyg i perioden. Men ønsker og fastholde vores medarbejdere, så vi arbejder altid målrettet med at hjælpe dem godt gennem et sygdomsforløb.

Kvinder i øvre ledelseslag

35,0

%

2022/2023

Sygefravær

6,40

Dage/FTE

2022/2023

Medarbejdere og kunder

Vores medarbejdere forsøger vi hele tiden og videreuddanne , så de trives med de nye ting samfundet og kunderne efterspørger.

Vi ønsker en arbejdsplads, der giver en bred vifte af mennesker, mulighed for at bruge deres kompetencer. Samt at deres arbejde skal være med til at give den enkelte livsglæde i deres hverdag.

Fuldtidsansatte

14,0

 

2022/2023

Kvindelige fuldtidsansatte

13,0

%

2022/2023

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2022/2023

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

1

 

2022/2023

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
41,5
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
7,67
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
596.248
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
40,0
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
352
m3
2021/2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
15,0
 
2021/2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
15,0
%
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
35,0
%
2021/2022
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2021/2022
Medarbejderomsætning
5,00
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
5,84
Dage/FTE
2021/2022
Fastholdelsesgrad af kunder
Ej opgjort
 

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified