ImpactReport™

CITY ELEKTRIKEREN A/S

CVR DK28119313

20.05.2024

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal

FSR's ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. 

Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte nøgletal.

Vores bæredygtighedsrapport er et vigtigt redskab for vores virksomhed, fordi vi  ønsker at demonstrere engagement i bæredygtighed og  ansvar over for samfundet og miljøet. Rapporten bruger vi til at identificere områder, hvor virksomheden kan forbedre sin bæredygtighedspræstation og opnå en mere effektiv drift.

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

23,7

ton

2022

CO2e Scope 2

1,03

ton

2022

Miljø, energi og ressourcer

Miljø, energi og ressourcer er tre tæt beslægtede områder, der alle handler om at opretholde en bæredygtig balance mellem vores økonomiske udvikling og bevarelsen af planetens naturlige miljø og ressourcer.

Miljøet omfatter alt omkring os, herunder luft, vand, jord, dyr og planter. En bæredygtig tilgang til miljøet indebærer at beskytte og bevare miljøet, reducere forurening og minimere vores påvirkning af naturen. Dette kan opnås ved at implementere miljøvenlige teknologier og praksisser og ved at overholde miljølovgivningen.

Energi er en vigtig ressource, der er nødvendig for at opretholde vores samfund og livsstil. En bæredygtig tilgang til energi indebærer at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og overgangen til vedvarende energikilder som sol, vind og vandkraft. Dette kan opnås ved at implementere energieffektive teknologier og praksisser og ved at fremme energibesparelser og fornuftig energiforbrug.


Ressourcer omfatter alt, hvad vi bruger til at opretholde vores samfund og livsstil, herunder materialer, vand, jord og fødevarer. En bæredygtig tilgang til ressourcer indebærer at reducere vores forbrug og affald, fremme genanvendelse og genanvendelige materialer og opbygge et cirkulært økonomisk system, hvor ressourcer genanvendes og genbruges i stedet for at blive spildt.

En bæredygtig tilgang til miljø, energi og ressourcer kræver en integreret tilgang, hvor man tager hensyn til de indbyrdes forhold mellem disse aspekter og træffer beslutninger, der er baseret på deres samlede indvirkning på bæredygtigheden.

Energiforbrug

144

MJ

2022

Vandforbrug

9,00

m3

2022

Sociale forhold

Vi har et ansvar for at tage hensyn til de sociale forhold og tage en bæredygtig tilgang til de forretningsaktiviteter vi har.

Når det kommer til medarbejdere, er det vigtigt for os at have en etisk tilgang til ansættelse og at behandle medarbejdere retfærdigt og respektfuldt. Dette inkluderer at sikre gode arbejdsforhold, tilbyde konkurrencedygtig løn og fordele, samt give muligheder for træning og udvikling.

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

2022

Sygefravær

8,00

Dage/FTE

2022

Medarbejdere og kunder

Når det kommer til kunder, er det vigtigt for os  at tage hensyn til kundernes behov og ønsker, at levere kvalitetsprodukter og -tjenester og at kommunikere på en klar og ærlig måde.

Fuldtidsansatte

12,0

 

2023

Fastholdelsesgrad af kunder

85,0

%

2022

Ansvarlig ledelse

Vi handler efter at overordnet set kan en ansvarlig ledelse bidrage til en bæredygtig og sund forretningspraksis og skabe en positiv indvirkning på samfundet og miljøet.

Kvinder i bestyrelsen

0

 

2022

FN's Verdensmål

FN's Verdensmål har også en særlig betydning for virksomheder og deres ansvarlige ledelse. Verdensmålene kan bruges som en ramme til at identificere, hvordan virksomheder kan bidrage til en bæredygtig udvikling og adressere nogle af de største udfordringer i verden.

Implementering af Verdensmålene i virksomheder kræver en langsigtet og strategisk tilgang og en forpligtelse til at integrere bæredygtighed i alle aspekter af virksomheden. Det kræver også en forståelse af de udfordringer og muligheder, som Verdensmålene repræsenterer for virksomheder og samfundet som helhed.

Den rejse er vi som virksomhed ikke starte på endnu. Men bliver igangsat i de kommende år.

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
23,7
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
1,03
ton
2022
Årligt energiforbrug
144
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
Ej opgjort
 
Årligt vandforbrug
9,00
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
12,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2023
Medarbejderomsætning
Ej opgjort
 
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
8,00
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
85,0
%
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Ej opgjort
CEO ifht. ansatte

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified