ImpactReport™

Dansk Emballage A/S

CVR DK36732474

14.06.2024

En besked fra ledelsen

For Dansk Emballage A/S er bæredygtigt genbrug konkret. Det handler om:
 • Gennemtænkt logistik omkring indsamling og leverance
 • Dyb viden om kemi , vask og miljøgodkendt spildevandshåndtering
 • Viden om CO2 udledning og hvordan det reduceres
 • Grøn el til opvarmning af procesvand og bygninger
 • Genbrug af vand og minimeret vandforbrug
 • At investere i anlæg og udarbejde processer, som sikrer maksimal genanvendelse
 • At leve op til krav om kvalitets- og miljøledelse
Martin Schack Staffeldt og Jacob Rosenstand Kunøe
Dansk Emballage A/S

Mod mindre miljøbelastning

Vi er ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 certificeret gennem DNV. Hensyn til miljø og bæredygtighed er en af vores grundlæggende værdier. Dansk Emballages forretningsmodel er skabe værdi for vores kunder ved at reducere deres CO2 aftryk til deres emballage.
Dansk Emballages miljøpolitik er løbende, aktivt og struktureret at arbejde for at: 
 1. Mindske CO2 aftryk pr enhed hos os selv og hos vores kunder gennem optimering af processer, logistik og energiforbrug 
 2. Mindske vandforbrug og dermed spildevand pr enhed gennem udvikling af processer og metoder
 3. Øge andelen af brugt emballage som kan genanvendes - enten direkte gennem vask og istandsættelse eller indirekte gennem materialegenvinding  
 4. Mindske affald til forbrænding pr enhed  
 5. Mindske spildevandsslam pr enhed gennem investering i anlæg, udvikling af processer og metoder  
 6. Begrænse spild og løbende forbedre ergonomien i medarbejdernes arbejdsdag 
 7. Lære vores kunder at behandle brugt emballage som en værdifuld ressource der kan genbruges for at øge udbuddet af genbrugt emballage. 
 8. Søge CO2 neutralitet med transparente løsninger, såsom tilplantning af ny skov (additionalitet).

CO2 og klima

Vores påvirkning af miljø og klima stammer primært fra CO2-udledning og fra vores forbrug af vand. Vores CO2-udledninger skyldes at vi er en logistik virksomhed, som afhenter tømt industriemballage, rekonditionerer og vasker den samt leverer vasket og ny emballage til vores kunder. Vi arbejder på at er at reducere vores CO2-udledning via optimering af logistik, optimering af arbejdsprocesser og investering i anlæg.

Det er især hos vores kunder at vi sparer CO2. Ved at genanvende gennem Dansk Emballage sparer vi vores kunder i omegnen af 2000 ton CO2e om året.

CO2e Scope 1

136

ton

2022

CO2e Scope 2

6,63

ton

2022

Energi og ressourcer

Vi arbejder konstant for at reducere vores energiforbrug per produceret enhed. Vi investerer i processer og anlæg, og skaber en forretning af at nedbringe vores scope 3 forbrug - som kommer fra håndtering af den industriemballage, som ikke kan vaskes. Det er et langt sejt træk. Der er god økonomi i at sikre en så effektiv drift med så lavt energiforbrug som muligt, med en gevinst for både miljø og de priser, som vi kan tilbyde vores kunder. 

Energiforbrug

64,0

MJ

2022

Vandforbrug

4.267

m3

2022

Socialt engagement

Vi arbejder i Fårevejle i Odsherred og Vamdrup ved Kolding, ansætter  medarbejdere fra lokalsamfundet og arbejder på at være en del af lokalsamfundets liv. 

Sociale forhold

Vores sociale engagement har særligt fokus på at skabe en god arbejdsplads for vores medarbejdere, hvor der en god samarbejdsstemning, så lidt stress som muligt og godt socialt samvær.

Kvinder i øvre ledelseslag

20,0

%

2022

Sygefravær

8,00

Dage/FTE

2022

Medarbejdere og kunder

Vi  arbejder løbende på at udvikle ledelsens og medarbejdernes kompetencer, så det understøtter vores målsætninger for bæredygtighed, kvalitet og miljø. 

Vi  er stolte af at ligge på et lavt niveau for sygefravær og af at vi har plads til at ansætte medarbejderei fleksjob. 

Kvalitetsledelse bruges aktivt for at forbedre servicen til vores kunder.

Vores prioriterer vores medarbejderes sikkerhed højt, og har bl.a. støttet akutbilen i Vamdrup, som forbedrer beredskabet, når der skal rykkes hurtigt ud. Vi arbejder løbende på vores arbejdssikkerhed, som er en del af vores ledelsessystem inden for kvalitet og miljø.

Fuldtidsarbejdsstyrke

12,0

 

2022

Kvindelige fuldtidsansatte

10,0

%

2022

Lønforskel mellem køn

1,20

Mænd : Kvinder

2022

Medarbejderomsætning

10,0

%

2022

Governance


Vi mener, at god selskabs-, miljø-, og kvalitetsledelse er vigtigt for at nå vores mål. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund for en forudsætning for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer. 

FN's Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål:


Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet i Havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Appendiks

Vi laver denne bæredygtigheds-rapport i forbindelse med årsrapporten udarbejdes. Data opgøres i forbindelse med 2 årlige interne og eksterne audits på af kvalitets- og miljøledelsessystemet, ultimo 1. kvartal. Kilder til data er vores miljøledelsessystem, driftjournaler, opgørelser fra leverandører vedr. gas, vand, fyringsolie, diesel, affald og kemiforbrug, samt referater fra strategimøder i ledelsen. 

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
136
ton
2022
Total CO2e emission i Scope 2
6,63
ton
2022
Årligt energiforbrug
64,0
MJ
2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
35,0
%
2022
Årligt vandforbrug
4.267
m3
2022

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
12,0
 
2022
Andel kvinder af fuldtidsansatte
10,0
%
2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
20,0
%
2022
Lønforskel mellem kønnene
1,20
Mænd ifht. kvinder
2022
Medarbejderomsætning
10,0
%
2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
8,00
Dage/FTE
2022
Fastholdelsesgrad af kunder
95,0
%
2022

Governance (Ledelse)

Opgørelse
Enhed
Periode
Antal kvinder i virksomhedens bestyrelse
0
 
2022
Antal mænd i virksomhedens bestyrelse
3
 
2022
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
100
%
2022
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
2,20
CEO ifht. ansatte
2022

Bemærkninger til rapporten

Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

Denne ImpactReport er lavet med Valified